วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 72

72
ไร้
สาระของนั
กศึ
กษามหาวิ
ทยาลั
ย สถาพร ศรี
สั
จจั
ง เป็
นหนึ่
ในผู
ก่
อตั้
งกลุ
มวลั
ญชทั
ศน์
ซึ่
งเป็
นกลุ
มนั
กศึ
กษามหาวิ
ทยาลั
เชี
ยงใหม่
ที่
มี
กิ
จกรรมการเคลื่
อนไหวทางการเมื
องใน
ยุ
คแสวงหาหรื
อยุ
คฉั
นจึ
งมาหาความหมายเช่
นเดี
ยวกั
กลุ
มนั
กศึ
กษาในมหาวิ
ทยาลั
ยส่
วนกลางและส่
วนภู
มิ
ภาคอื่
นๆ
งานร้
อยแก้
วชื่
“โศลกมื
ดจากภู
เขาบรรทั
ด”
เป็
นผลงาน
ที่
โดดเด่
นในยุ
คนี้
เพราะได้
สะท้
อนภาพความโหดร้
ายและ
การใช้
อ�
ำนาจรั
ฐอย่
างไม่
เป็
นธรรมแก่
ประชาชนผู
บริ
สุ
ทธิ์