วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 75

75
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
สถาพร ศรี
สั
จจั
เป็
นกวี
และนั
กเขี
ยนที่
เป็
นนั
กคิ
นั
กอุ
ดมคติ
และนั
กต่
อสู
เพื่
อสั
งคม ผลงานวรรณศิ
ลป์
ของ
สถาพรผู
กติ
ดอยู
กั
บความเคลื่
อนไหวทางการเมื
องและ
ความเปลี่
ยนแปลงทางสั
งคมทุ
กยุ
คทุ
กสมั
ย เขาเข้
าร่
วม
กระบวนการต่
อสู
เพื่
อประเทศชาติ
และประชาชนที่
ถู
รั
งแกจากอ�
ำนาจอั
นไม่
เป็
นธรรม ด้
วยพลั
งกาย พลั
งใจ
พลั
งปั
ญญาที่
กลั่
นออกมาเป็
นบทกวี
และเรื่
องสั้
น แม้
จะ
สะท้
อนอั
ตลั
กษณ์
ของท้
องถิ่
น แต่
สร้
างประสบการณ์
ร่
วม
แก่
ผู้
อ่
านทั่
วไป
ผลงานของเขามี
ความลุ
มลึ
กในด้
านเนื้
อหา
สร้
างจิ
ตส�
ำนึ
กในการต่
อสู
กั
บความไม่
ถู
กต้
องเป็
นธรรม
อย่
างไม่
ย่
อท้
อหวาดหวั่
น มี
กลศิ
ลป์
ที่
งดงาม คมคาย
และเข้
มข้
นด้
วยพลั
งสะเทื
อนใจ ในขณะเดี
ยวกั
มี
ความหวานซึ้
งของอารมณ์
กวี
ที่
เล่
นค�
ำล้
อเสี
ยง
ท�
ำให้
มี
รสเข้
มข้
นทั้
งเนื้
อหาและลี
ลาทางวรรณศิ
ลป์
นั
กบอกเล่
าแห่
งทะเลอั
นดามั
นผู
นี้
จึ
งได้
รั
บความเคารพ
ศรั
ทธาจากวงวรรณกรรม เป็
นแรงบั
ลดาลใจแก่
นั
กเขี
ยนและกวี
รุ
นน้
อง และได้
รั
บความนิ
ยมยกย่
อง
จากนั
กอ่
านร่
วมสมั
ยมาจนทุ
กวั
นนี้
I...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...IV
Powered by FlippingBook