วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 73

73
หลั
งเหตุ
การณ์
๖ ตุ
ลา ๑๙ สถาพร ศรี
สั
จจั
เขี
ยนงานประพั
นธ์
ในนามปากกาใหม่
อี
กนามปากกาหนึ่
งว่
พนม นั
นทพฤกษ์
ประเดิ
มด้
วยเรื่
องสั้
“คลื่
นหั
วเดิ่
ง”
ลงพิ
มพ์
ในนิ
ตยสารช่
อการะเกด และได้
รั
บรางวั
ลช่
อการะเกดประจ�
ำปี
๒๕๑๙ ต่
อมาเรื่
องสั้
นเรื่
องนี้
ได้
รั
บรางวั
ลดี
เด่
นประจ�
ำปี
๒๕๒๒ จากสมาคมภาษาและหนั
งสื
อแห่
งประเทศไทย
ในพระบรมราชู
ปถั
มภ์
“คลื่
นหั
วเดิ่
ง”
เป็
นเรื่
องที่
จั
บใจ
คนหนุ
มสาวนั
กอุ
ดมคติ
เพราะยื
นหยั
ดความเป็
นนั
กสู
ที่
เผชิ
ญหน้
ากั
บปั
ญหา ไม่
ยอมพ่
ายแพ้
ต่
ออุ
ปสรรคและ
ชะตากรรมที่
โหมกระหน�่
ำอย่
างรุ
นแรง หลั
งจากนั้
นมี
เรื่
องสั้
นอี
กจ�
ำนวนมากในนามปากกานี้
ทยอยสู
สายตาผู
อ่
าน
เป็
นเรื่
องสั้
นสะท้
อนภาพสั
งคมและวั
ฒนธรรมของท้
องถิ่
ชนบทภาคใต้
ที่
ได้
รั
บผลกระทบจากการพั
ฒนาที่
เน้
วั
ตถุ
นิ
ยมและบริ
โภคนิ
ยม เรื่
องสั้
นเหล่
านี้
ต่
อมารวมเล่
ในชื่
อว่
คื
นฟ้
าฉ�่
ำดาว รอยเปื
อน และทางเดิ
น ยื
นต้
านพายุ
ดาวที่
ขี
ดเส้
นฟ้
นอกจากนี้
ยั
งเขี
ยนนวนิ
ยายเรื่
อง
ทุ่
งหญ้
าขาว ป่
าสู
และวั
นรุ้
งทอสาย
และ
ดั่
งผี
เสื้
อเถื่
อน
ผลงานร้
อยแก้
วอี
กประเภทหนึ่
งที่
สถาพร ศรี
สั
จจั
ง เขี
ยนไว้
คื
อวรรณกรรมเยาวชนมี
๓ เรื
อง คื
เด็
กชายชาวเลบองหลา
และ
ดงคนดี
แม้
จะเขี
ยนไม่
มาก แต่
ทุ
กเรื่
อง
ได้
รั
บรางวั
ลจากคณะกรรมการพั
ฒนาหนั
งสื
แห่
งชาติ
กระทรวงศึ
กษาธิ
การ และได้
รั
บยกย่
อง
จากองค์
กรวรรณกรรมหลายองค์
กรให้
เป็
น ๑
ใน ๑๐๐ เล่
มหนั
งสื
อดี
ที่
เด็
กและเยาวชนควรอ่
าน
ส่
วนกวี
นิ
พนธ์
นั
บเป็
นผลงานโดดเด่
ของสถาพร ศรี
สั
จจั
ง มี
ลี
ลาการเล่
าเรื่
องคล้
าย
เรื
องสั้
น และ แสดงน้
�เนื้
อของชี
วิ
ตในถ้
อยคำ
ที่
สรรสร้
างอย่
างมี
วรรณศิ
ลป์
ทำ
�ให้
สถาพร ศรี
สั
จจั
ง เป็
นกวี
ต้
นแบบ หรื
อ เป็
นต้
นตระกู
ลช่
างชาวใต้
ที่
สลั
กเสลาถ้
อยคำ
�เป็
นบทกวี
ที่
สั
มผั
สใจผู้
อ่
าน มี
ผลงาน
กวี
นิ
พนธ์
รวมเล่
มหลายเล่
ม เช่
“คื
อนกที่
ว่
ายเวิ้
งฟ้
า”
“ณ เพิ
งพั
กริ
มห้
วย” “ทะเล ป่
าภู
และเพิ
งพั
ก” “คื
อรั
บรู
เห็
คื
อเป็
น คื
อรั
ก”
บทกวี
เสี
ยดสี
การเมื
องรุ
นแรงในนามปากกา
อิ
นถา ร้
องวั
วแดง
ชื่
ฟ้
องนายหั
และร้
อยแก้
วเชิ
งกวี
ชื่
ที่
ว่
ารั
ก..รั
กนั้
น...
กวี
นิ
พนธ์
ของสถาพร ศรี
สั
จจั
ง มี
เนื้
อหา
แบ่
งเป็
น ๒ กลุ่
มใหญ่
คื
อ กวี
นิ
พนธ์
เกี
ยวกั
บสั
งคมและ
การเมื
อง และ กวี
นิ
พนธ์
เกี่
ยวกั
บชี
วิ
ตและธรรมชาติ
กวี
นิ
พนธ์
เกี่
ยวกั
บสั
งคมและการเมื
อง เป็
งานเขี
ยนที่
สถาพรมุ
งเปิ
ดโปงความเลวร้
ายของสั
งคม วิ
พากษ์
ความชั่
วร้
ายและฉ้
อฉลของการเมื
องและนั
กการเมื
อง
อย่
างห้
าวหาญ บทกวี
เช่
นนี้
มี
จ�
ำนวนมาก อย่
างเช่
“ในความต่
าง”
แสดงข้
อเปรี
ยบเที
ยบระหว่
าง
“นั
กการเมื
อง”
กั
“นั
กกานเมื
อง”
ซึ่
งเป็
นค�
ำที่
ค�
ำสิ
งห์
ศรี
นอก หรื
“ลาว ค�
ำหอม”
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
พ.ศ. ๒๕๓๕
ใช้
เป็
นชื่
อเรื่
องสั้
นเรื่
องหนึ่
ง ค�
ำว่
กาน
มี
ความหมายว่
ตั
ค�
ำว่
นั
กกานเมื
อง
จึ
งมี
ความหมายว่
าเป็
นผู
ท�
ำลายบ้
านเมื
อง
I...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...IV
Powered by FlippingBook