วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 71

71
มกราคม-มี
นาคม ๒๕๕๗
เมื่
อกล่
าวถึ
งสถาพร ศรี
สั
จจั
ง จะเห็
นภาพนั
กต่
อสู้
๑๔ ตุ
ลา ๑๖ และ ๖ ตุ
ลา ๑๙
ที่
ไม่
แปรเปลี่
ยนอุ
ดมการณ์
ทางการเมื
อง เห็
นภาพนั
กวิ
ชาการวั
ฒนธรรมภาคใต้
และเหนื
ออื่
นใด
เห็
นภาพของกวี
และนั
กเขี
ยนผู
มี
ผลงานโดดเด่
น จึ
งได้
รั
บยกย่
องเป็
นศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
สาขาวรรณศิ
ลป์
เมื่
อ พ.ศ. ๒๕๔๘
สถาพร ศรี
สั
จจั
เกิ
ดวั
นที่
๑๔ กุ
มภาพั
นธ์
พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่
จั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง หลั
งจบชั้
นประถมศึ
กษาปี
ที่
จากโรงเรี
ยนในจั
งหวั
ดพั
ทลุ
ง ก็
ย้
ายมาเรี
ยนต่
อที่
จั
งหวั
ดตรั
จนจบชั้
นมั
ธยมศึ
กษาตอนปลาย จากนั้
นเข้
าศึ
กษาระดั
ปริ
ญญาตรี
จบศิ
ลปศาสตรบั
ณฑิ
ต สาขาภาษาไทย จาก
คณะมนุ
ษยศาสตร์
มหาวิ
ทยาลั
ยเชี
ยงใหม่
และเข้
าศึ
กษาต่
ระดั
บปริ
ญญาโท ได้
รั
บปริ
ญญาศิ
ลปศาสตรมหาบั
ณฑิ
สาขาไทยคดี
ศึ
กษาและสั
งคมศาสตร์
จากมหาวิ
ทยาลั
ศรี
นคริ
นทรวิ
โรฒ
หลั
งจบการศึ
กษาปริ
ญญาตรี
สถาพร ศรี
สั
จจั
ได้
ท�
ำงานประจ�
ำกองบรรณาธิ
การและเป็
นบรรณาธิ
การ
ส�
ำนั
กพิ
มพ์
หลายแห่
ง ต่
อมาในช่
วง พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๔๕
เข้
าท�
ำงานเป็
นนั
กวิ
ชาการประจ�
ำสถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษา
มหาวิ
ทยาลั
ยทั
กษิ
ณ จั
งหวั
ดสงขลา จนด�
ำรงต�
ำแหน่
ผู
อ�
ำนวยการสถาบั
นทั
กษิ
ณคดี
ศึ
กษา ในช่
วงระหว่
างนั้
จนถึ
งทุ
กวั
นนี้
ได้
อุ
ทิ
ศเวลาเป็
นวิ
ทยากรบรรยายงาน
วรรณกรรมและเป็
นอาจารย์
สอนนั
กศึ
กษาระดั
บปริ
ญญาตรี
และปริ
ญญาโท ให้
แก่
มหาวิ
ทยาลั
ยต่
างๆ ในส่
วนกลางและ
ส่
วนภู
มิ
ภาคหลายแห่
งด้
วย
สถาพร ศรี
สั
จจั
ง สนใจเรื่
องภาษา วรรณคดี
และ
กวี
นิ
พนธ์
มาตั้
งแต่
เยาว์
วั
ย ได้
รั
บรางวั
ลชนะเลิ
ศในการประกวด
กลอนระดั
บจั
งหวั
ด ประกวดฉั
นท์
และเรื่
องสั้
น มาตั้
งแต่
ยั
งเรี
ยน
ชั้
นมั
ธยม มี
บทกวี
ลงพิ
มพ์
ในนิ
ตยสารสตรี
สาร และเรื่
องสั้
เรื่
องแรกลงพิ
มพ์
ในนิ
ตยสารชั
ยพฤกษ์
ในระหว่
างเป็
นั
กศึ
กษามหาวิ
ทยาลั
ยเชี
ยงใหม่
ได้
เป็
นหั
วหน้
าที
มกลอน
ชมรมวรรณศิ
ลป์
และมี
ผลงานตี
พิ
มพ์
ในหนั
งสื
อที่
ออกเผยแพร่
ในมหาวิ
ทยาลั
ยอย่
างสม�่
ำเสมอ บทกลอนเด่
นในช่
วงนี้
คื
อเรื่
อง
“นิ
ยายพื้
นเมื
องกรุ
งสยาม”
ซึ่
งวิ
พากษ์
การใช้
ชี
วิ
สถาพร ศรี
สั
จจั
นั
กบอกเล่
าแห่
งทะเลอั
นดามั
I...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...IV
Powered by FlippingBook