วารสารวัฒนธรรม มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗ - page 4

4
โนรา
เป็
นศิ
ลปะการแสดงของไทยภาคใต้
ประเภทหนึ่
งที่
มี
ความโดดเด่
น มี
เอกลั
กษณ์
ทรงไว้
ซึ่
งคุ
ณค่
าด้
านศิ
ลปะมรดกภู
มิ
ไทย สะท้
อนปรั
ชญา ความเชื่
อ พิ
ธี
กรรม ค่
านิ
ยม และผู
กพั
นกั
บวิ
ถี
ชนของ
ชาวไทยภาคใต้
ไว้
อย่
างลงตั
วต่
อเนื่
องมายาวนาน รู
ปแบบการแสดงโนรามี
ทั้
งที่
ร�
ำ ร�
ำท�
ำบท ขั
บร้
องเป็
บทกลอน การตี
บท เจรจา ด�
ำเนิ
นเรื่
องราวตามบทละคร หรื
อตามเรื่
องที่
ผู
กขึ้
น โนราเป็
นศิ
ลปะการแสดง
เพื่
อสร้
างความบั
นเทิ
ง ในขณะเดี
ยวกั
นโนราก็
เป็
นการแสดงเพื
อประกอบพิ
ธี
กรรมตามความเชื่
อที่
ผู
กพั
ระหว่
างความเชื่
อในอ�
ำนาจเหนื
อธรรมชาติ
มี
ภาวะที่
สื่
อโลกปั
จจุ
บั
นของลู
กหลานที่
เป็
นทายาทกั
บโลก
วิ
ญญาณของบรรพบุ
รุ
ษโนรา
“ตายายโนรา”
หรื
“ตาหลวง”
การประกอบพิ
ธี
กรรมส�
ำคั
ญที่
เรี
ยกว่
โนราโรงครู
หรื
อโนราลงครู
เป็
นมิ
ติ
ในการสร้
างสั
มพั
นธภาพของผู
คนในประชาคม ทั้
งยั
งคงถื
อปฏิ
บั
ติ
สื
บสาน
จนถึ
งปั
จจุ
บั
I,II,1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...IV
Powered by FlippingBook