52
ท้
องทุ่
ง ล�
ำคลองบางพลี
และความหลากหลายทางชาติ
พั
นธุ
บริ
เวณปากแม่
น้ำ
�เจ้
าพระยาเหนื
ออ่
าวไทยเป็
พื้
นที่
แบบชายฝั่
งทะเลลั
กษณะเป็
นดิ
นโคลน ดิ
นเหนี
ยวและ
เป็
นดิ
นเค็
ม ไม่
มี
หาดทรายใดๆ กระแสน้
�ขึ้
นลงตามอิ
ทธิ
พล
ของน้ำ
�ทะเล บริ
เวณนี้
มี
ป่
าไม้
ที่
เรี
ยกว่
า ป่
าชายเลน เช่
โกงกาง แสม และป่
าจาก มี
ลำ
�คลองมากทั้
งคลองธรรมชาติ
และคลองขุ
ด บางแห่
งมี
น้ำ
�ท่
วมและน้ำ
�เค็
มท่
วมถึ
ง บางแห่
เป็
นเขตบึ
งน้ำ
�กร่
อยท่
วมขั
ฝั่
งตะวั
นออกของแม่
น้
�เจ้
าพระยามี
การพั
ฒนา
พื้
นที่
จากรั
ฐตั้
งแต่
ต้
นกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
มาโดยตลอดเพื่
อเปิ
พื้
นที่
การเกษตรและตั้
งถิ่
นฐานของผู้
คนให้
แผ่
ขยายกว้
าง
ขวางออกไปจากเขตพระนคร บริ
เวณเมื
องปากน้
�หรื
สมุ
ทรปราการเริ่
มมี
การเข้
ามาตั้
งถิ่
นฐานมากขึ้
นเมื่
อราว
ต้
นกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
โดยการกวาดต้
อนผู้
คนจากการสงคราม
เข้
ามาตั้
งถิ่
นฐาน เช่
น ชาวมอญในเขตพระประแดง แขกตานี
หรื
อชาวมุ
สลิ
มปั
ตตานี
ที่
เป็
นแรงงานสำ
�คั
ญในการขุ
ดคลอง
แสนแสบในรั
ชกาลพระบาทสมเด็
จพระนั่
งเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
หรื
อชาวลาวในบริ
เวณเมื
องสมุ
ทรปราการ
นอกจากคลองสำ
�โรงที่
เป็
นคลองขุ
ดลั
ดแต่
โบราณ
ไปสู่
หั
วเมื
องทางฟากตะวั
นออกของแม่
น้ำ
�เจ้
าพระยาในราว
ต้
นกรุ
งศรี
อยุ
ธยาแล้
ว ยั
งมี
คลองขุ
ดลั
ดอี
กจำ
�นวนหนึ่
ส่
วนคลองเพื่
อการชลประทานขยายพื้
นที่
ทางการเกษตร
มี
มากในสมั
ยปลายรั
ชกาลที่
๔ ต่
อรั
ชกาลที่
๕ ได้
แก่
คลอง
ประเวศบุ
รี
รมย์
คลองเปร็
ง คลองนิ
ยมตรา คลองหลวงแพ่
คลองอุ
ดมชลจร คลองเจริ
ญ คลองพระองค์
เจ้
าไชยานุ
ชิ
และคลองบางพลี
ใหญ่
นอกจากนี้
พื้
นที่
ในบริ
เวณสมุ
ทรปราการคื
จุ
ดเริ่
มต้
นการวางแผนชลประทานแบบสมั
ยใหม่
ทั้
งเพื่
อเปิ
พื้
นที่
ทำ
�นาไปทางตะวั
นออกของแม่
น้
�เจ้
าพระยาและ
การวางแผนกั้
นน้
�เค็
มจากทะเลไม่
ให้
ขึ้
นมาสู่
พื้
นที่
ภายในรั
จึ
งมี
การจั
ดสร้
าง โครงการเชี
ยงราก-บางเหี้
ย (พ.ศ.๒๔๖๔-
พ.ศ.๒๔๗๔) ครอบคลุ
มพื้
นที่
บริ
เวณต่
�กว่
าอยุ
ธยาแถบ
ทุ่
งเชี
ยงรากจนถึ
งบริ
เวณบางเหี้
ยหรื
อคลองด่
านกั้
นระหว่
าง
พื้
นที่
ทำ
�นาและป่
าชายเลน
ดั
งนั
นในบริ
เวณบางพลี
และบางบ่
อจึ
งมี
ระบบ
การชลประทานครอบคลุ
มเกื
อบเต็
มพื้
นที่
ทางด้
านตะวั
นออก
ดิ
นในบริ
เวณนี
จึ
งมี
คุ
ณภาพดี
กว่
าพื
นที
อื
น สามารถทำ
�นาได้
ดี
และมี
การทำ
� “ประตู
น้
�ชลหารพิ
จิ
ตร” กั้
นน้
�เค็
มที่
จะไหล
เข้
ามาสู่
คลองบางเหี้
ยต่
อกั
บคลองสำ
�โรง
สมุ
ทรปราการ
แม่
น้
�เจ้
าพระยา
คลองสำ�โรง
คลอง บางพลี
ใหญ่
คลองประเวศบุรีรมย์
ถ น น เ ท พ า รั ก ษ์
ถ น น บ า ง น า - ต ร า ด
กรุ
งเทพมหานคร
วั
ดบางพลี
ใหญ่
ใน
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...124