53
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
งานรั
บบั
ว-โยนบั
วบางพลี
งานบุ
ญในช่
วงออกพรรษาและเทศกาลรื่
นเริ
งของ
คนลุ่
มน้ำ
�ภาคกลางนิ
ยมการตั
กบาตรเทโวแก่
พระสงฆ์
ที่
เดิ
ลงมาจากภู
เขาหรื
อที่
สู
งอั
นหมายถึ
งพระพุ
ทธเจ้
าเสด็
จจาก
เทวโลกลงสู่
เมื
องมนุ
ษย์
หลั
งจากที่
ไปโปรดพระมารดา
ยั
งดาวดึ
งส์
การทำ
�บุ
ญทอดกฐิ
นซึ่
งหลั
งจากงานกฐิ
นที่
นำ
�ไป
ทอดที
วั
ดต่
างๆ ซึ
งอาจจะใช้
วิ
ธี
การแห่
กฐิ
นทางน้
� และเมื
อมี
หมู่
บ้
านหล า ยหมู่
มา ร วมกั
นจึ
ง มี
ก า ร แข่
ง เ รื
อพา ย
แข่
งเรื
อยาว ตกแต่
งเรื
อกั
นอย่
างสวยงามแข่
งขั
นกั
นเพื่
อเพิ่
ความสนุ
กสนานอี
กด้
วย ในบางแห่
งเช่
นราชบุ
รี
และเพชรบุ
รี
เจ้
าภาพจะเตรี
ยมข้
าวห่
อด้
วยใบตองหรื
อใบบั
วไปเผื
ให้
ผู้
มาทอดกฐิ
นแก่
วั
ดริ
มแม่
น้ำ
�เป็
นจำ
�นวนมากด้
วย จึ
งมี
“ประเพณี
กิ
นข้
าวห่
อ” ซึ่
งต้
องเตรี
ยมการกั
นมากพอสมควร
หากเป็
นงานทำ
�บุ
ญตั
กบาตรเทโวหรื
อทอดกฐิ
นทางบก
ใช้
เกวี
ยนเที
ยมควายเพื่
อเดิ
นทางมาเช่
น บริ
เวณจั
งหวั
ดชลบุ
รี
ก็
จะมี
การนำ
�ควายไปวิ่
งแข่
งกั
นรอบๆ ตลาดชั่
วคราวตาม
บริ
เวณวั
ดจนกลายเป็
นการแข่
งขั
นวิ่
งควาย กลายเป็
งานรื่
นเริ
งขึ้
นกลายเป็
นประเพณี
การแข่
งขั
นวิ่
งควาย
เมื่
อออกพรรษาไป
จึ
งเป็
นสาเหตุ
ให้
มี
การอพยพเข้
าไปตั้
งถิ่
นฐาน
บุ
กเบิ
กพื้
นที่
ทำ
�กิ
นมาตลอดและประกอบไปด้
วยกลุ่
ชาติ
พั
นธุ์
หลากหลายอยู่
อาศั
ยแบ่
งพื้
นที่
กั
นทำ
�มาหากิ
นใน
ทางเกษตรกรรม จนกระทั
งเกิ
ดแผนพั
ฒนาเศรษฐกิ
จฉบั
บที
ในสมั
ยจอมพลสฤษดิ์
ธนะรั
ชต์
เมื่
อห้
าสิ
บกว่
าปี
มาแล้
อุ
ตสาหกรรมจากรุ
งเทพฯ ก็
ขยายตั
วสู่
สมุ
ทรปราการอย่
าง
รวดเร็
ว ลั
กษณะสั
งคมชุ
มชนแบบเดิ
มหายไปกลายเป็
หมู่
บ้
านจั
ดสรร ศู
นย์
การค้
า ปั
ญหาสภาพแวดล้
อมและ
การเคลื่
อนย้
ายของคนต่
างถิ่
นเข้
ามาอยู่
มากมาย ชุ
มชน
ดั้
งเดิ
มแบบเกษตรกรรมแทบจะลบเลื
อนไปหมดแล้
ความหลากหลายทางชาติ
พั
นธุ์
ในอดี
ตเหล่
านี้
ทำ
�ให้
เกิ
ดประเพณี
รั
บบั
ว-โยนบั
วในตำ
�นานท้
องถิ่
นของ
คนบางพลี
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...124