51
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
นอกจากนี้
ยั
งมี
พระราชพิ
ธี
ลอยพระประที
ปและ
พระราชทานพระกฐิ
นตามวั
ดต่
างๆ หากถึ
งเดื
อนอ้
ายหรื
ราวเดื
อนธั
นวาคมน้
�ยั
งไม่
ลดจนถึ
งระดั
บปกติ
เพื่
อจะได้
เตรี
ยมตั
วเพาะปลู
กต่
อไป ก็
จะมี
พระราชพิ
ธี
ไล่
เรื
ออี
กพิ
ธี
หนึ่
พระเจ้
าแผ่
นดิ
นและพระบรมวงศานุ
วงศ์
ลงเรื
อพระที่
นั่
งเสด็
ไปตามลำ
�น้ำ
� โดยสมมติ
พระเจ้
าแผ่
นดิ
นเป็
นเทพขอให้
น้
�ถอยลงไป แล้
วเชิ
ญพระพุ
ทธปฏิ
มากรลงเรื
อพระที่
นั่
งมี
เรื
อสำ
�หรั
บพระสงฆ์
ระดั
บชั้
นพระราชาคณะตั้
งเครื่
อง
นมั
สการทำ
�การสวดคาถาหล่
อพระชั
ยเป็
นคาถาไล่
น้ำ
ประเพณี
ของราษฎรจึ
งได้
รั
บอิ
ทธิ
พลการทำ
�ตาม
ประเพณี
หลวงในช่
วงหน้
าน้ำ
�เช่
นกั
น เป็
นมหรสพงานรื่
นเริ
แบบสั
งคมของคนลุ่
มน้
�เฉพาะในพื
นที่
ราบลุ่
มแม่
น้
� เช่
การแข่
งเรื
อหลั
งออกพรรษาที่
กลายมาเป็
นประเพณี
แข่
งขั
เรื
อพาย แข่
งเรื
อยาว การทอดกฐิ
นทางน้
�และทางบก
การลอยประที
ปบู
ชาและขอขมาต่
อสายน้ำ
� เป็
นต้
การแข่
งเรื
อมาดเป็
นส่
วนหนึ่
งในงานประเพณี
รั
บบั
ว บางพลี
นาคะประที
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...124