54
แถบสมุ
ทรปราการเมื่
อถึ
งคราวออกพรรษาจะมี
งานฉลองใหญ่
ประกวดขบวนแห่
ผ้
าห่
มองค์
พระสมุ
ทรเจดี
ย์
ทำ
�บุ
ญตั
กบาตร แข่
งเรื
อในลำ
�น้
�เจ้
าพระยา และการเวี
ยนเที
ยน
ส่
วนงานประเพณี
ท้
องถิ่
นของแถบบางพลี
ที่
เคย
มี
บึ
งใหญ่
และมี
ดอกบั
วขึ้
นอยู่
มากมาย เล่
าสื
บต่
อกั
นมาว่
เมื
อออกพรรษา ชาวบ้
าน ๓ กลุ
ม คื
อ คนไทย คนมอญ คนลาว
ปรึ
กษากั
นว่
าจะช่
วยกั
นบุ
กเบิ
กพื้
นที่
ใหม่
เพื่
อให้้
รู้
ถึ
ภู
มิ
ประเทศว่
าถิ่
นใดจะทำ
�มาหากิ
นได้
ดี
กว่
ากั
โดยคนลาวไปทางคลองสลุ
ด คนไทยไปทางคลอง
ชวดลาดข้
าว คนมอญไปทางคลองลาดกระบั
ง ๒-๓ ปี
ต่
อมาคนมอญทางลาดกระบั
งทำ
�นาไม่
ได้
ผลเพราะนกและ
หนู
ชุ
มรบกวนพื
ชเสี
ยหายจึ
งพากั
นอพยพกลั
บถิ่
นเดิ
มทาง
ฝั่
งปากลั
ด และเริ่
มอพยพในตอนเช้
ามื
ดของเดื
อน ๑๑ ขึ้
๑๔ ค่
� ก่
อนไปพากั
นเก็
บดอกบั
วในบึ
งเพื่
อนำ
�ไปบู
ชา
พระคาถาพั
นที่
ปากลั
ดและสั่
งเสี
ยคนไทยว่
า ในปี
ต่
อไปฝาก
เก็
บดอกบั
วหลวงไว้
ที่
วั
ดหลวงพ่
อโต บางพลี
ใหญ่
แล้
พวกตนจะมารั
บดอกบั
วไป
จนถึ
งขึ
น ๑๓ ค่
� เดื
อน ๑๑ ตั
งแต่
ย่
�เย็
น ชาวมอญ
แถบปากลั
ดและพระประแดงจะชั
กชวนญาติ
มิ
ตรเพื
อนฝู
ลงเรื
อ นำ
�เครื่
องดนตรี
ร้
องรำ
�ทำ
�เพลงเป็
นที่
สนุ
กครึ
กครื้
ทั้
งคื
น พายมาตามลำ
�น้ำ
�เจ้
าพระยา บางลำ
�ก็
เข้
าตามลำ
�คลอง
จนเข้
าสู่
คลองสำ
�โรงมุ่
งตรงไปวั
ดบางพลี
ใหญ่
ในกว่
าจะถึ
ก็
รุ่
งเช้
าชาวบางพลี
จะเตรี
ยมหาดอกบั
วหลวงไว้
ให้
ไป
นมั
สการหลวงพ่
อโตพระพุ
ทธรู
ปศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
และนำ
�ดอกบั
อี
กส่
วนหนึ่
งเตรี
ยมไว้
ให้
ชาวมอญนำ
�กลั
บไปบู
ชาการสวด
คาถาพั
นที่
ปากลั
ด ซึ่
งจั
ดขึ้
นในช่
วงหลั
งถวายกฐิ
นไปแล้
การให้
และการรั
บทำ
�กั
นอย่
างสุ
ภาพคื
อรั
บส่
งและ
รั
บกั
นมื
อต่
อมื
อ ก่
อนให้
ต้
องมี
การอธิ
ษฐานและผู้
รั
บต้
อง
พนมมื
อไหว้
ขอบคุ
ณ ส่
วนผู้
คุ้
นเคยก็
จะโยนดอกบั
วให้
กั
เพื
อความสะดวกเพราะถื
อเป็
นคนกั
นเองเมื
อนานไปก็
กลายเป็
ความนิ
ยมการโยนบั
วให้
กั
บคนที่
อยู่
ในเรื
ส่
วนที่
มาของประเพณี
นี้
อี
กอย่
างหนึ่
งกล่
าวว่
เนื่
องจากช่
วงออกพรรษาน้
�หลากน้
�นอง การออกพายเรื
เที่
ยวเล่
นจึ
งกลายเป็
นเรื่
องสนุ
กและความสุ
ขของผู้
คน
ชาวมอญพระประแดงจึ
งพายเรื
อมาตามคลองสำ
�โรง
ในตอนเย็
นของวั
นขึ้
น ๑๓ ค่ำ
� มายั
งบางพลี
ที่
มี
บึ
งบั
วหลวง
อยู่
มากมาย แล้
วแวะทั
กทายตามบ้
านญาติ
หรื
อคนที่
รู้
จั
ทั้
ง ๒ ฝั่
งคลอง มี
การเล่
นดนตรี
ร้
องรำ
�ทำ
�เพลงกั
นบนเรื
สนุ
กสนานตลอดคื
น ชาวบางพลี
ก็
จะจั
ดเตรี
ยมดอกบั
วหลวง
ไว้
แจกเป็
นจำ
�นวนมาก เมื่
อชาวพระประแดงมาถึ
งคนบางพลี
ก็
มี
การนำ
�อาหารมาเลี
ยงดู
ขากลั
บจึ
งเก็
บดอกบั
วที่
มี
อยู่
มากมายในแถบบางพลี
ไปด้
วยเพื
อนำ
�ไปบู
ชาการสวดคาถาพั
ก่
อนเทศน์
มหาชาติ
ในเวลาต่
อมาชาวพระประแดงนำ
�เรื
อมารั
บบั
ที่
บางพลี
น้
อยลงเรื่
อยๆ ทางนายอำ
�เภอต้
องมาร่
วมฟื้
นฟู
การจั
ดประเพณี
นี้
เมื
อราว ๖๐ ปี
มาแล้
วจนกลายเป็
นประเพณี
ที
รั
ฐมาร่
วมจั
ดการ และทุ
กวั
นนี
บริ
เวณอำ
�เภอบางพลี
เต็
มไปด้
วยโรงงานอุ
ตสาหกรรม งานประเพณี
แต่
เดิ
มจึ
งถู
ปรั
บเปลี่
ยนรู
ปแบบกลายเป็
นขบวนแห่
พระทางน้ำ
�คล้
ายกั
ท้
องถิ
นอื
นๆ ไป โดยนำ
�หลวงพ่
อโตจำ
�ลองออกแห่
ทั
ทางบกและทางน้
�ให้
ผู้
คนโยนดอกบั
วลงในเรื
อขบวนแห่
ส่
วนที
วั
ดบางพลี
ใหญ่
ในมี
การจั
ดงานมหรสพ การละเล่
นต่
างๆ
เป็
นเวลา ๔ วั
น ๔ คื
น ซึ่
งเป็
นการร่
วมฟื้
นฟู
และจั
ดกิ
จกรรม
โดยการท่
องเที่
ยวแห่
งประเทศไทย (ททท.)
และที่
ยั
งรั
กษาขนบและความหมายดั้
งเดิ
มอยู่
บ้
าง
ก็
คื
อ ชาวบางพลี
จะโยนบั
วให้
กั
บคนต่
างถิ่
นที่
พายเรื
อมา
เที่
ยวด้
วย เพื่
อเป็
นการทำ
�บุ
ญร่
วมกั
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...124