38
เอกสารการอ้
างอิ
ยุ
ทธพร นาคสุ
ข. บรรณาธิ
การ. (๒๕๔๖) รายงานการวิ
จั
ย การชำ
�ระปฏิ
ทิ
นและ
หนั
งสื
อปี
ใหม่
เมื
องล้
านนา (ประกาศสงกรานต์
). เชี
ยงใหม่
:
สำ
�นั
กงานกองทุ
นสนั
บสนุ
นการวิ
จั
ย (สกว.)
ทวี
สว่
างปั
ญญางกู
ร. (๒๕๓๒). วั
ฒนธรรมล้
านนา แม่
กาบใจ้
(ระบบหนไท). มปท.
ปั
กขทื
นล้
านนายุ
คสมั
ยปั
จจุ
บั
ปั
กขทื
นล้
านนาในยุ
คปั
จจุ
บั
นจะมี
การผสมผสาน
ระหว่
าง “
ปั
กขทื
นล้
านนาโบราณแบบหน้
าเดื
อน
” และ
“ปฏิ
ทิ
นแบบภาคกลาง” ซึ่
งถู
กปรั
บเปลี่
ยนให้
เข้
ากั
บยุ
คสมั
เช่
นเดี
ยวกั
นกั
บปฏิ
ทิ
นแบบภาคกลาง ทั้
งรู
ปแบบที่
เรี
ยบง่
าย
สี
สั
นหลากหลาย สะดวกต่
อการใช้
งาน แต่
ถึ
งอย่
างไร
ไม่
ว่
ารู
ปแบบของปั
กขทื
นจะถู
กเปลี่
ยนแปลงไปอย่
างไร
เนื้
อหาหลั
กก็
ยั
งคงมี
ลั
กษณะคลึ
งคล้
ายกั
โดยเนื้
อหาส่
วนแรก จะเป็
นเนื้
อหาที่
มี
เหมื
อน
ปฏิ
ทิ
นแบบภาคกลาง ได้
แก่
วั
นทางสุ
ริ
ยคติ
(อาทิ
ตย์
ถึ
งเสาร์
)
วั
นทางจั
นทรคติ
(ข้
างขึ้
นกี่
ค่ำ
� ข้
างแรมกี่
ค่ำ
�) เดื
อนแบบสากล
(มกราคม – ธั
นวาคม) และปี
พุ
ทธศั
กราช
สำ
�หรั
บเนื้
อหาอี
กส่
วน คื
อ เนื้
อหาที่
มี
เฉพาะใน
ปั
กขทื
นล้
านนาเท่
านั
น ได้
แก่
วั
นไท วั
นเก้
ากอง วั
นฟ้
าตี
แส่
งเศษ
วั
นติ
ถี
ทั้
งห้
า วั
นอมริ
สสโชค วั
นหั
วเรี
ยงหมอน ฤกษ์
ยามที่
เหมาะสมในแต่
ละวั
น เดื
อนทางจั
นทรคติ
แบบล้
านนา
ปั
กขทื
นล้
านนาโบราณแบบหน้
าเดื
อน
จะมี
การบั
นทึ
กด้
วยอั
กษรธรรมล้
านนา
เป็
นสู
ตรการคำ
�นวณหาวั
นเวลาเป็
นช่
องๆ ซึ่
งเป็
นรู
ปแบบของปฏิ
ทิ
นที่
จะคำ
�นวณเฉพาะวั
นขึ้
น ๑ ค่ำ
�ของแต่
ละเดื
อนทางจั
นทรคติ
แบบล้
านนาเท่
านั้
ปี
จุ
ลศั
กราช ปี
แบบหนไท และปี
นั
กษั
ตร เป็
นต้
น ด้
วยสั
งคม
ยุ
คพั
ฒนาอย่
างในปั
จจุ
บั
นนี
ไม่
น่
าเชื
อเลยว่
าปฎิ
ทิ
นโบราณ
อย่
างปั
กขทื
นล้
านนานั้
นจะยั
งคงมี
บทบาทอยู่
เพราะผู้
ใช้
ปฏิ
ทิ
นก็
ย่
อมตระหนั
กดี
ว่
า หากมี
ปั
กขทื
นล้
านนาไว้
ที่
บ้
าน
ก็
เสมื
อนได้
ใช้
ประโยชน์
ทั้
งปฏิ
ทิ
นแบบภาคกลางและล้
านนา
ในคราวเดี
ยวกั
น เนื่
องจากสิ่
งที่
ปั
กขทื
นล้
านนามี
นั้
นไม่
มี
ในปฏิ
ทิ
นภาคกลาง เพราะเป็
นองค์
ความรู้
เฉพาะของล้
านนา
และที่
สำ
�คั
ญคื
อ องค์
ความรู้
เฉพาะเหล่
านี
นั่
นเองที่
ยั
งคงมี
บทบาทต่
อวิ
ถี
ชี
วิ
ตของคนล้
านนา
ในยุ
คที่
สั
งคมเปลี่
ยนแปลงและก้
าวสู่
สากล
มากขึ้
น แต่
สิ่
งหนึ่
งที่
ยั
งคงอยู่
สำ
�หรั
บชาวล้
านนานั่
นก็
คื
จารี
ตประเพณี
อั
นดี
งามที่
ยึ
ดถื
อและปฏิ
บั
ติ
กั
นมาจนถึ
ทุ
กวั
นนี้
สะท้
อนให้
เห็
นถึ
งบทบาทและความสำ
�คั
ญของ
ปั
กขทื
นล้
านนา
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...124