41
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
วิ่
งควาย
ความรั
กและสามั
คคี
ของช วนากั
บควาย
คำ
�ขวั
ญประจำ
�จั
งหวั
ดชลบุ
รี
ที
ว่
“ทะเลงาม ข้
าวหลามอร่
อย อ้
อยหวาน จั
กสานดี
ประเพณี
วิ่
งควาย”
สะท้
อนให้
เห็
นถึ
งการสื
บสานธรรมเนี
ยมประเพณี
วั
ฒนธรรมอั
นเก่
าแก่
ของจั
งหวั
ดได้
เป็
นอย่
างดี
โดยเฉพาะ
“ประเพณี
วิ่
งควาย”
ที่
เป็
นกี
ฬาพื้
นบ้
านดั้
งเดิ
มและ
พบได้
ในจั
งหวั
ดเดี
ยวของประเทศไทย มี
วั
ตถุ
ประสงค์
เพื่
อเป็
นการระลึ
กถึ
งบุ
ญคุ
ของควาย รวมถึ
งให้
ควายได้
พั
กเหนื่
อยหลั
งจากการทำ
�งานอย่
างหนั
กในช่
วงฤดู
ไถนา
อี
กทั้
งชาวนายั
งได้
พั
กผ่
อนและมาสั
งสรรค์
กั
นก่
อนที่
จะเข้
าฤดู
เก็
บเกี่
ยวต่
อไป
อดี
ตเก่
าก่
อนประเพณี
วิ่
งควาย
แม้
จะไม่
ปรากฏหลั
กฐานชั
ดเจนว่
าเริ่
มมี
ประเพณี
วิ่
งควายตั้
งแต่
เมื่
อใด แต่
พบว่
มี
การเล่
นวิ
งควายกั
นแล้
วในสมั
ยกรุ
งศรี
อยุ
ธยาเรื
อยมาจนถึ
งสมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์
ที
เห็
นชั
ดเจนเมื
อครั
พระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
ว รั
ชกาลที่
๕ ได้
เสด็
จประพาสเมื
องชลบุ
รี
ในระหว่
าง
ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๔๑๕-๒๔๔๙ มี
ราษฏรมาคอยรั
บเสด็
จกั
นอย่
างเนื
องแน่
น และทางเมื
องชลบุ
รี
ก็
ได้
จั
ดให้
มี
การวิ
งควายขึ
นถวายให้
พระองค์
ท่
านได้
ทอดพระเนตร ณ พลั
บพลารั
บเสด็
จ บริ
เวณหน้
วั
ดใหญ่
อิ
นทาราม สมเด็
จพระพุ
ทธเจ้
าหลวงทรงตรั
สว่
า “การวิ
งควายนี
สนุ
กมาก ขอให้
จั
ดเป็
ประเพณี
ประจำ
�ของเมื
องชลบุ
รี
โดยเฉพาะ”
และก็
ยั
งปรากฏในพระราชกิ
จรายวั
นของพระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู่
หั
รั
ชกาลที่
๖ ที่
กรมราชเลขาธิ
การได้
บั
นทึ
กไว้
ดั
งนี้
"วั
นขึ
น ๑๔ ค่
� เดื
อน ๑๑ ร.ศ. ๑๓๑ พระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู
หั
ว เสด็
จลง
เรื
อพระที่
นั่
ง ที่
ท่
าหน้
าตำ
�หนั
กกรมขุ
นมรุ
พงศ์
พระราชทานพระแสงสำ
�หรั
บมณฑลแก่
พระสุ
นทรพิ
พิ
แล้
วเสด็
จลงเรื
อจะเสด็
จเมื
องชลบุ
รี
เวลา ๓ โมง ๔๕ นาที
เรื
อพระที
นั
งเที
ยบสะพานท่
าน้
�เมื
องชลบุ
รี
พระยาวิ
เศษฤาไชย
และข้
าราชการเมื
องนั้
นมาคอยรั
บเสด็
จ เสด็
จขึ้
นประทั
บตำ
�หนั
กกรมขุ
นมรุ
พงศ์
ที่
เมื
องชลบุ
รี
นั้
เวลาบ่
าย ๔ โมง เสด็
จที่
ว่
าการเมื
องกองเสื
อป่
า พระยาวิ
เศษฤาไชยนำ
�ฝ่
ายพลเรื
อน
เฝ้
าเรี
ยงตั
ว หลวงมริ
ดราบ นำ
�ทหารเรื
อ ทหารบก ตำ
�รวจภู
ธรเฝ้
า พระยาวิ
เศษฤาไชยนำ
�พ่
อค้
ไทย จี
น เฝ้
ารั
บเสด็
จ ประทั
บทอดพระเนตรแข่
งกระบื
อ แลแห่
ผ้
าป่
า ซึ่
งพ่
อค้
าพลเมื
องได้
จั
ดให้
มี
ขึ้
น"
ประเพณี
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...124