31
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
งานช่
างลายกำ
�มะลอ
ลายกำ
�มะลอ เป็
นงานจิ
ตรกรรมตกแต่
งที
มั
กเขี
ยน
เป็
นรู
ปภาพมากกว่
าลวดลาย ใช้
สี
ฝุ่
นผสมด้
วยยางรั
กหรื
รั
กน้ำ
�เกลี้
ยง ซึ่
งทำ
�หน้
าที่
ยึ
ดสี
ให้
จั
บติ
ดกั
บพื้
นที่
มั
กทาไว้
ด้
วย
ยางรั
กเป็
นสี
ดำ
� สี
ฝุ่
นแต่
ละสี
เมื่
อผสมกั
บยางรั
กสี
ดำ
�ก็
มั
กจะ
กลายเป็
นสี
หม่
นลง เมื่
อนำ
�มาเขี
ยนระบายเป็
นรู
ปภาพขึ้
นบน
พื
นที
ทายางรั
กสี
ดำ
�ไว้
แต่
แรก ก็
จะเกิ
ดเป็
นรู
ปภาพที
เด่
นชั
ดขึ
ตั
วรู
ปภาพเหล่
านี้
จะตั
ดเส้
นด้
วยรั
ก โรยฝุ่
นทองหรื
อปิ
ทองคำ
�เปลวเป็
นเส้
นล้
อมรู
ปภาพ สี
ส่
วนรวมจะเป็
นสี
หม่
กลมกลื
นไปกั
บพื้
นภาพสี
ดำ
� ส่
วนที่
เด่
นชั
ดอยู่
ตรงเส้
นรอบ
นอกของรู
ปภาพที่
เป็
นสี
ทอง รวมทั้
งสี
ทองของเส้
นที่
แสดง
ส่
วนละเอี
ยดต่
างๆ งานช่
างลายกำ
�มะลอมี
๓ ประเภทคื
ประเภทเขี
ยนสี
ประเภทผสมระหว่
างลายรดน้
�กั
บการเขี
ยน
สี
และประเภทปิ
ดทองทั
บไปบนรู
ปภาพแล้
วตั
ดด้
วยรั
กสี
ดำ
ดู
รวมๆ แล้
วเหมื
อนกั
บลายรดน้ำ
� แต่
วิ
ธี
การนั้
นแตกต่
างกั
ลายกำ
�มะลอมั
กใช้
ตกแต่
งบนบานประตู
-หน้
าต่
าง
ฝาตู้
ฉาก ลั
บแล หน้
าใบประกั
บคั
มภี
ร์
อั
ฒจั
นทร์
ที่
ตั้
งพระ
เป็
นต้
น ชาวจี
นคงริ
เริ่
มที่
ทำ
�ขึ้
นก่
อน โดยเขี
ยนตกแต่
เครื่
องเรื
อน การเขี
ยนลายกำ
�มะลอของไทยปรากฏขึ้
เมื
อปลายสมั
ยกรุ
งศรี
อยุ
ธยา สั
นนิ
ษฐานว่
าคนจี
นนำ
เครื
องเรื
อนตกแต่
งลายกำ
�มะลอเข้
ามากั
บเรื
อสำ
�เภา ต่
อมา
คนจี
นที่
เป็
นช่
างไม้
เข้
ามาตั้
งบ้
านรั
บจ้
างต่
อเครื่
องเรื
อนขาย
ในกรุ
งศรี
อยุ
ธยาหลายแห่
ง ซึ่
งคงมี
ช่
างเขี
ยนลายกำ
�มะลอ
ลายกำ
�มะลอประดั
บฉากกั้
นห้
อง
ภายในพิ
พิ
ธภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
พระนคร
บานประตู
พระอุ
โบสถ วั
ดราชบพิ
ธสถิ
ตมหาสี
มาราม
สมั
ยรั
ชกาลที่
๕ ประดั
บมุ
กเป็
นลายเครื่
องราชอิ
สริ
ยาภรณ์
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...124