42
กล่
าวโดยสรุ
ปได้
ว่
า พระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
เจ้
าอยู
หั
ว ได้
เสด็
จประพาสจั
งหวั
ดชลบุ
รี
เมื่
อวั
นเสาร์
ที่
ธั
นวาคม ๒๔๕๕ ผู้
ว่
าราชการจั
งหวั
ดชลบุ
รี
ในสมั
ยนั้
น คื
พระยาวิ
เศษฦาไชย ได้
จั
ดวิ่
งควายถวายเพื่
อทรงทอด
พระเนตรที่
หน้
าศาลากลางจั
งหวั
ดชลบุ
รี
(ศิ
รารั
ตน์
พรหม
สิ
ทธิ
พร. ๒๕๕๑)
ที่
มาของประเพณี
วิ่
งควายนั้
นมี
หลากหลาย
ตามแต่
ที่
ได้
เล่
าเรื่
องกั
นมา บ้
างก็
เชื่
อว่
าประเพณี
วิ่
งควาย
มาจากกิ
จกรรมฉลองงานบุ
ญตามพระพุ
ทธศาสนา
ณ วั
ดใหญ่
อิ
นทาราม พระอารามหลวง ซึ่
งตั้
งอยู่
ตรง
ถนนเจตน์
จำ
�นงค์
มี
การหารื
อระหว่
างสมภารกั
บอุ
บาสก
อุ
บาสิ
กาและเห็
นพ้
องกั
นว่
าควรจั
ดให้
มี
การเทศน์
มหาชาติ
เป็
นงานประจำ
�ปี
ชาวบ้
านจะเตรี
ยมปั
จจั
ยไทยธรรมในสมั
ยนั
นิ
ยมใช้
อาหารประจำ
�พื้
นบ้
านเป็
นเครื
องกั
ณฑ์
เทศน์
เช่
ข้
าวเปลื
อก ข้
าวสาร หมาก มะพร้
าว กล้
วย อ้
อย ฟั
กเขี
ยว
ฟั
กทอง และปลาแห้
ง เป็
นต้
น บรรทุ
กเกวี
ยนไปวั
ด ตรงกั
วั
นขึ้
น ๑๔ ค่
�เดื
อน ๑๑ ช่
วยกั
นจั
ดเตรี
ยมงานที่
ศาลาวั
ในการเทศน์
มหาชาติ
ในวั
นรุ่
งขึ้
เนื้
อเรื่
องการเทศน์
มหาชาติ
คื
อเวสสั
นดรชาดก
กล่
าวถึ
งพระประวั
ติ
ในอดี
ตชาติ
ขององค์
พระสั
มมาสั
มพุ
ทธเจ้
มี
ทั้
งหมด ๑๓ ตอนหรื
อ ๑๓ กั
ณฑ์
โดยเริ่
มจากกั
ณฑ์
ทศพร
เกวี
ยนที
บรรทุ
กปั
จจั
ยไทยธรรมมี
๑๓ เล่
ม มี
ควายใช้
เที
ยมเกวี
ยน
๒๖ ตั
ว ชาวบ้
านจะตกแต่
งเกวี
ยนของตนให้
แลดู
สวยงาม
เมื่
อถึ
งเวลาประชาชนจะมาร่
วมทำ
�บุ
ญพร้
อมกั
นมากมาย
ทำ
�ให้
คนและควายจำ
�นวนมากเข้
ามาแออั
ดอยู่
ในวั
พอเวลาบ่
ายคนขั
บเกวี
ยนก็
ชวนกั
นขี่
ควายไปยั
สระบั
วซึ่
งมี
น้
�จื
ดเพื่
อให้
ควายกิ
นและอาบ พร้
อมทั้
งเก็
ดอกบั
วด้
วย ขณะที่
คนขี่
ควายไปพร้
อมกั
นมากๆ เช่
นนั้
จึ
งเกิ
ดความสนุ
กท้
าผู้
อื่
นให้
ขี่
ควายแข่
งประลองฝี
เท้
าดู
ว่
ภาพประเพณี
วิ่
งควายในอดี
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...124