43
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
ควายของใครจะฝี
เท้
าเร็
วกว่
ากั
น โดยชวนกั
นขี่
ควายอ้
อมเข้
ตลาด และวิ่
งแข่
งให้
คนในตลาดได้
ชมด้
วย ดั
งนั
นในวั
นขึ้
๑๔ ค่
� เดื
อน ๑๑ ของปี
ถั
ดๆ มา ควายที่
เที
ยมเกวี
ยน
เครื่
องกั
ณฑ์
มาวั
ดก็
ถู
กนำ
�ออกวิ่
งในตลาด อาจมี
บางคนนำ
ควายของตนมาวิ่
งแก้
บน ควายจึ
งเพิ่
มขึ้
นทุ
กปี
จนประชาชน
ที่
อยู่
ตามอำ
�เภอใกล้
เคี
ยงพากั
นมาดู
งานวิ่
งควายมากขึ้
จนกลายเป็
นประเพณี
บ้
างเล่
ากั
นว่
า ชาวบ้
านเอาควายมาเที
ยมเกวี
ยน
บรรทุ
กกล้
วย มะพร้
าว ใบตอง ยอดมะพร้
าว ข้
าวเหนี
ยว
มาจำ
�หน่
ายให้
ชาวบ้
าน ร้
านค้
า นำ
�ไปทำ
�ข้
าวต้
มหาง ใส่
บาตร
และทำ
�บุ
ญเลี้
ยงพระในวั
นพระและวั
นออกพรรษา หรื
บรรทุ
กสิ
นค้
าอื่
นๆ มา ก็
จะพั
กควายไว้
ในบริ
เวณวั
ด และ
เมื่
อจั
บจ่
ายสิ
นค้
าซื้
อหาสิ่
งของที่
ต้
องประสงค์
เสร็
จสิ้
นแล้
ก็
ถื
อโอกาสนานที
ที่
จะได้
พบปะกั
น จู
งควายเข้
าตลาดจน
กลายมาเป็
นวิ่
งควายรอบๆ ตลาดด้
วยความสนุ
กสนาน
ในปี
ต่
อมา จึ
งมี
การตกแต่
งควายให้
สวยงามถื
อเป็
การทำ
�ขวั
ญควายไปในตั
ว เช่
น ทำ
�ถุ
งสวมเขาควาย ตกแต่
เชื
อกจู
งควาย และเพิ
มการตกแต่
งคนขี
ควายตามความคิ
สร้
างสรรค์
ในระยะหลั
งแม้
ไม่
ได้
นำ
�เกวี
ยนบรรทุ
กสิ
นค้
าเข้
สู่
ตลาด แต่
เมื่
อถึ
งเทศกาลวิ่
งควายก็
ยั
งคงนำ
�ควายมาพั
ตามลานวั
ดต่
างๆ ลานวั
ดเกื
อบทุ
กวั
ดจึ
งเป็
นลานสำ
�หรั
พั
กควาย และแข่
งวิ่
งควายจนกลายเป็
นประเพณี
สื
บต่
อกั
มาตราบเท่
าทุ
กวั
นนี้
นอกจากนี
ยั
งมี
ความเชื่
ออี
กอย่
างของชาวบ้
านว่
ควายที
ชาวบ้
านเลี
ยงไว้
เพื
อทำ
�ไร่
ไถนาได้
ล้
มตายเป็
นจำ
�นวนมาก
โดยไม่
ทราบสาเหตุ
หลั
งจากนั้
นไม่
นาน มี
พระธุ
ดงค์
รู
ปหนึ่
เดิ
นทางผ่
านมาได้
แนะนำ
�ให้
ชาวบ้
านจั
ดพิ
ธี
บู
ชาเทพเจ้
ประจำ
�เมื
องขึ้
น ชาวบ้
านจึ
งร่
วมมื
อกั
นจั
ดพิ
ธี
ขึ้
น ขอให้
เทพารั
กษ์
ประจำ
�เมื
องช่
วยให้
ควายหายป่
วย และเมื่
อควาย
หายป่
วยเป็
นปกติ
แล้
ว เจ้
าของจะต้
องนำ
�ควายมาวิ่
งแก้
บน
หลั
งเสร็
จจากฤดู
เพาะปลู
กเป็
นประจำ
�ทุ
กปี
ฉะนั
น ในปี
ต่
อมา
ชาวบ้
านก็
นำ
�ควายของตนมาวิ่
งเพื่
อป้
องกั
นการเจ็
บป่
วยเสี
แต่
เนิ่
นๆ
ทั้
งนี้
ไม่
ว่
าประเพณี
วิ่
งควายจะมี
ที่
มาจากคำ
�บอก
เล่
าใดๆ ก็
ตาม คนโบราณได้
ตระหนั
กในความกตั
ญญู
รู้
คุ
และมี
ความเมตตา เห็
นควายทำ
�งานให้
กั
บคน นั
บเป็
นสั
ตว์
ที่
มี
คุ
ณแก่
ชี
วิ
ต จึ
งได้
สื
บทอดประเพณี
นี้
อย่
างต่
อเนื่
อง
ขบวนแห่
เกวี
ยนกั
ณฑ์
ในประเพณี
วิ่
งควาย
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...124