44
วิ่
งควายไทย
ในปั
จจุ
บั
การแข่
งขั
นวิ่
งควายในช่
วงแรก เป็
นการประลอง
ฝี
เท้
าความเร็
วของควายรอบตลาด ก่
อนจะพั
ฒนาเรื่
อยมา
เป็
นการวิ่
งควายในปั
จจุ
บั
นที่
มี
กติ
กาชั
ดเจน โดยกำ
�หนดให้
ควายวิ่
งในระยะทางที่
กำ
�หนด จะใช้
ระยะทางวิ่
งประมาณ
๑๐๐ เมตร ห้
ามคนขี่
ตกจากหลั
งควาย และไม่
ให้
ใช้
ไม้
หรื
แซ่
ตี
ควาย เพราะจะเป็
นการทารุ
ณสั
ตว์
ควายที่
วิ่
งส่
วนใหญ่
เป็
นตั
วผู้
มี
ลั
กษณะดี
คื
อ ขนแข็
ง ผิ
วดำ
�หู
ยาว กี
บเท้
าไม่
แบ
แต่
ต้
องตั้
งเหมื
อนม้
า ขาคู่
หน้
าที่
มี
สองท่
อน ท่
อนล่
างยาวกว่
ท่
อนบน ส่
วนขาหลั
งกี
บเท้
าต้
องจิ
กพื้
นได้
ดี
โดยเฉพาะเมื่
เวลาวิ่
งเท้
าหลั
งทั
บรอยเท้
าหน้
าจะถื
อว่
าเป็
นควายที่
มี
ความ
สามารถในการวิ่
ง การฝึ
กฝนควายวิ่
งจะเน้
นความสมบู
รณ์
แข็
งแรงของร่
างกาย และการฝึ
กซ้
อมกั
บคนขี่
ทุ
กวั
น ซึ่
งควาย
ที่
เข้
าแข่
งหากซ้
อมกั
บคนไหนต้
องแข่
งกั
บคนนั้
น เพราะควาย
จะรู้
ถึ
งน้
�หนั
กคนขี่
อี
กทั้
งการฝึ
กระหว่
างควายกั
บคนบนหลั
จะต้
องรู้
ใจกั
น ผู้
ที่
จะขึ้
นขี่
ควายนิ
ยมใช้
เด็
กหนุ่
ม บางครั้
อาจเลื
อกใช้
เด็
กชายอายุ
๑๐ ขวบขึ้
นไป
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...124