33
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
เอกสารการอ้
างอิ
ราชบั
ณฑิ
ตสถาน. พจนานุ
กรมศั
พท์
ศิ
ลปกรรม อั
กษร ข-ฉ ฉบั
บราชบั
ณฑิ
ตยสถาน. กรุ
งเทพฯ : บริ
ษั
ทเพื่
อนพิ
มพ์
จำ
�กั
ด, ๒๕๓๐.
วิ
นั
ย พงศ์
ศรี
เพี
ยร. บรรณาธิ
การ. คำ
�ให้
การขุ
นหลวงวั
ดประดู่
ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง. กรุ
งเทพฯ : คณะกรรมการชำ
�ระประวั
ติ
ศาสตร์
ไทยฯ
สำ
�นั
กเลขาธิ
การนายกรั
ฐมนตรี
, ๒๕๓๔.
วิ
ทย์
พิ
ณคั
นเงิ
น. ชี
วิ
ตไทย ช่
างสิ
บหมู่
. กรุ
งเทพฯ : อมริ
นทร์
การพิ
มพ์
, ๒๕๒๕.
ศิ
ริ
ชั
ย หวั
งเจริ
ญตระกู
ล. “ยางรั
ก” ศิ
ลปากร ปี
ที่
๓๔ เล่
มที่
๒ พ.ศ.๒๕๓๔.
ศิ
ลปากร, กรม. กรมป่
าไม้
และกรมส่
งเสริ
มอุ
ตสาหกรรม. เอกสารประกอบการสั
มมนาเรื่
อง การศึ
กษายางรั
กใหญ่
(Melanorrhoeo usitata) เพื่
ออนุ
รั
กษ์
ภู
มิ
ปั
ญญาไทย
ณ ห้
องประชุ
ม โรงแรมรอยั
ลริ
เวอร์
กรุ
งเทพฯ วั
นที่
๑๗-๑๙ กั
นยายน ๒๕๕๐.
ศิ
ลปากร, กรม. กองพิ
พิ
ธภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
. ประณี
ตศิ
ลป์
ไทย. กรุ
งเทพฯ : กรมศิ
ลปากร, ๒๕๓๖.
ศิ
ลปากร, กรม. กองหั
ตถศิ
ลป์
. ศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทย เล่
ม ๕ : ศิ
ลปวั
ตถุ
กรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
. และ ศิ
ลปวั
ฒนธรรมไทย เล่
ม ๖ : ศิ
ลปกรรม กรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
.
จั
ดพิ
มพ์
เนื่
องในโอกาสสมโภชกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร์
๒๐๐ ปี
. กรุ
งเทพฯ : กรมศิ
ลปากร, ๒๕๒๕.
สมถวิ
ล นิ
ลวิ
ไล และศิ
ริ
ชั
ย หวั
งเจริ
ญตระกู
ล. “ต้
นรั
ก” ศิ
ลปากร ปี
ที่
๔๑ เล่
มที่
๒ มี
นาคม-เมษายน พ.ศ.๒๕๔๑.
สมหมาย เที
ยบเที
ยม. ช่
างศิ
ลป์
ไทย. กรุ
งเทพฯ : กรมศิ
ลปากร, ๒๕๓๗.
นอกจากนี้
ก็
ยั
งมี
งานประณี
ตศิ
ลป์
ของไทย
อี
กหลายประเภทที่
เกี่
ยวข้
องกั
บงานรั
กไม่
มากก็
น้
อย เช่
การทำ
�หั
วโขน ในขั้
นตอนเกลี่
ยหน้
าด้
วยรั
กสมุ
กเพื่
อเพิ่
ความหนาของหุ่
นและขั้
นตอนการใช้
รั
กสมุ
กเนื้
อละเอี
ยด
สำ
�หรั
บปั้
นและตกแต่
งลาย เป็
นต้
งานเครื่
องรั
กนั
บว่
าเป็
นงานช่
างศิ
ลป์
ชั้
นครู
อั
นได้
ประจั
กษ์
ถึ
งคุ
ณค่
าและความงามที่
ไทยเรามี
มาแต่
โบราณกาล เป็
นงานที
ทำ
�ขึ้
นภายใต้
วิ
ถี
การผลิ
ตอย่
างไทย
ที่
สอดคล้
องกั
บขนบธรรมเนี
ยม ประเพณี
และวั
ฒนธรรม
ไทย อั
นแสดงถึ
งความชำ
�นาญในงานฝี
มื
อและศิ
ลปะ
ซึ่
งช่
างได้
รั
งสรรค์
ออกมาเพื่
อตอบสนองประโยชน์
ใช้
สอย
และแสดงความสง่
างามอย่
างมี
คุ
ณค่
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...124