46
คราดนา-
ควายดี
นอกจากวิ่
งควายที่
เทศบาลเมื
องชลบุ
รี
ได้
จั
ดขึ้
ช่
วงก่
อนออกพรรษาแล้
วก็
ยั
งมี
“ประเพณี
คราดนา-ควายดี
โดยทางเทศบาลตำ
�บลนาป่
า อำ
�เภอเมื
องชลบุ
รี
จั
ดให้
เป็
นการแข่
งขั
นคราดนา-ควายดี
โดยจั
บคนวิ
งแข่
งกั
ควายด้
วย ซึ่
งเป็
นการอนุ
รั
กษ์
วั
ฒนธรรมประเพณี
ท้
องถิ่
จั
ดขึ้
นในช่
วงมิ
ถุ
นายนของทุ
กปี
(ก่
อนหน้
าวิ
งควายที่
เทศบาลชลบุ
รี
) ณ สนามบ้
านนาขั
ดแตะ หมู่
ที่
๓ ต.นาป่
อ.เมื
องชลบุ
รี
โดยภายในงานก็
จะมี
ให้
ชมและเชี
ยร์
การแข่
งขั
นคราดนา-ควายดี
คนวิ่
งแข่
งกั
บควาย แข่
งขั
นดำ
�นา
ซึ่
งกิ
จกรรมดั
งกล่
าวเป็
นการจั
ดขึ้
นเพื่
อฟื้
นฟู
และอนุ
รั
กษ์
ประเพณี
การแข่
งขั
นคราดนา-ควายดี
อั
นเป็
นประเพณี
อั
นดี
งามของท้
องถิ่
น ที่
แสดงออกถึ
งความรั
กสามั
คคี
ความมี
น้
�ใจ
ของเกษตรกรไทย
โดยการแข่
งขั
นจะมี
ควาย ๒ ตั
วเที
ยมคราด แล้
ววิ
แข่
งกั
นในท้
องนาที่
มี
น้
�ขั
งเรี
ยกว่
า “ควายน้
�” นอกจากนั้
ก็
ยั
งมี
การแข่
ง “ควายบก” ซึ
งก็
คื
อการใช้
ควายตั
วเดี
ยววิ
งแข่
งกั
บนสนามแห้
งๆ นั่
นเอง กติ
กาการแข่
งขั
นกำ
�หนดไว้
ว่
หากคนขี่
ควายมื
อหลุ
ดจากคราดแล้
ววิ่
งตามไม่
ทั
น ในกรณี
ของการแข่
งควายน้
� จะถู
กจั
บแพ้
ทั
นที
ในทำ
�นองเดี
ยวกั
หากคนขี่
ตกจากหลั
งควาย ในกรณี
ของควายบก ก็
จะถู
กจั
เป็
นแพ้
เช่
นกั
ภาพวิ่
งควาย: ณภั
ทร เกตุ
แก้
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...124