47
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
เอกสารการอ้
างอิ
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม. ๒๕๕๕. พิ
ธี
ประกาศขึ้
นทะเบี
ยนมรดกภู
มิ
ปั
ญญาของชาติ
ประจำ
�ปี
พุ
ทธศั
กราช ๒๕๕๕. กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม.
ศิ
รารั
ตน์
พรหมสิ
ทธิ
พร. ๒๕๕๑. การศึ
กษาแนวคิ
ดและแนวทางการพั
ฒนา
ประเพณี
วิ่
งควายจั
งหวั
ดชลบุ
รี
.
ด้
วยประเพณี
วิ่
งควายเป็
นประเพณี
เอกลั
กษณ์
ประจำ
�ท้
องถิ่
นมากว่
า ๑๐๐ ปี
ซึ่
งแฝงไว้
ด้
วยคุ
ณประโยชน์
มากมาย ไม่
ว่
าจะเป็
นการสร้
างความตระหนั
กถึ
งบุ
ญคุ
ของควายที
มี
ต่
อชาวนา เสริ
มสร้
างความสมั
ครสมานสามั
คคี
ของคน ให้
เคารพกติ
กาการแข่
งขั
น ยอมรั
บความสามารถ
ของผู
อื
น มี
น้
�ใจนั
กกี
ฬา และพั
ฒนาบำ
�รุ
งสายพั
นธุ
ควายไทย ทั้
งลำ
�ตั
ว สะโพก ขา และการทรงตั
วให้
แข็
งแกร่
งยิ่
งขึ้
น อี
กทั
งประเพณี
วิ่
งควายได้
สะท้
อนถึ
สั
มพั
นธภาพอั
นใกล้
ชิ
ด และความเป็
นน้ำ
�หนึ่
งใจเดี
ยวกั
ของประชาชน อั
นจะนำ
�ไปสู่
ความร่
มเย็
นเป็
นสุ
ขของ
สั
งคมท้
องถิ่
นในจั
งหวั
ดชลบุ
รี
ต่
อไป
สื
บสานตำ
�นาน
วิ่
งควาย
“วิ่
ง วิ่
ง วิ่
ง วิ
ง วิ่
งควายประเพณี
เก่
า ร้
อยปี
ที่
คนบ้
านเรา สื
บต่
อเรื่
องราววั
ฒนธรรม เสร็
จงานจากหว่
าน
จากไถ จู
งควายมาซอยเท้
าย่ำ
� แข่
งกั
นว่
าตั
วไหนนำ
� สุ
ขล้ำ
เพราะเรารั
กควาย”
เพลงวิ่
งควาย คำ
�ร้
อง-ทำ
�นอง โดย
ประภาส ชลศรานนท์
ขั
บร้
อง โดยแอ๊
ด คาราบาว ซึ่
งเป็
บทสรุ
ปและแสดงให้
เห็
นอย่
างชั
ดเจนถึ
งประเพณี
วิ่
งควาย
ของชาวชลบุ
รี
ที่
มี
มาอย่
างต่
อเนื่
อง โดยภาครั
ฐได้
ร่
วมมื
อกั
ภาคเอกชนในการสนั
บสนุ
น ประชาสั
มพั
นธ์
และส่
งต่
เรื่
องราวประเพณี
สู่
รุ่
นลู
กรุ่
นหลาน เพื่
อสื
บสานการวิ่
งควาย
ให้
คงอยู่
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...124