45
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
โดยกติ
กาการแข่
งขั
นนั้
น ผู้
เล่
นแต่
ละคนจะขึ้
นขี
หลั
งควายของตนเองที่
มี
การประดั
บประดาด้
วยแพรพรรณ
งดงามดอกไม้
หลากสี
ยื
นอยู่
หลั
งเส้
นเริ่
ม เมื่
อได้
ยิ
นสั
ญญาณ
ให้
เริ
มก็
จะควบคุ
มควายวิ
งให้
เร็
วที
สุ
ด แข่
งขั
นกั
นไปให้
ถึ
งเส้
นชั
ควายใครวิ่
งเข้
าเส้
นชั
ยก่
อนจะเป็
นผู้
ชนะ เมื่
อควายตั
วใดชนะ
เจ้
าของจะได้
รั
บถ้
วยรางวั
ลและเงิ
นรางวั
ลเป็
นเกี
ยรติ
ยศและ
กำ
�ลั
งใจ
เมื่
อสภาพบ้
านเมื
องเปลี่
ยนแปลงไป รู
ปแบบงาน
ประเพณี
วิ่
งความก็
ปรั
บเปลี่
ยนตาม ซึ่
งแตกต่
างไปจากเดิ
โดยให้
มี
จั
ดกิ
จกรรมอื่
นๆ ร่
วมกั
บประเพณี
การวิ่
งควาย แต่
ถึ
งแม้
จะมี
กิ
จกรรมอื
นๆ มากมายเข้
ามาเสริ
ม แต่
อย่
างไรก็
ตาม
กิ
จกรรมที่
เป็
นหั
วใจหลั
กของงานนี้
ก็
คื
อ การแข่
งขั
นวิ่
งควาย
ซึ่
งเป็
นสิ
งที่
ดึ
งดู
ดให้
คนที่
มาเที่
ยวงานให้
ความสนใจ และ
เบี
ยดเสี
ยดแย่
งกั
นเข้
าชมมากที่
สุ
โดยประเพณี
วิ่
งควายปั
จจุ
บั
นจั
ดขึ้
นในเขตเทศบาล
เมื
องชลบุ
รี
จั
ดในวั
นขึ้
น ๑๔ ค่ำ
� เดื
อน ๑๑ โดยใช้
สถานที่
บริ
เวณหน้
าศาลากลางจั
งหวั
ดชลบุ
รี
อำ
�เภอบ้
านบึ
ง จั
ดวั
ขึ
น ๑๕ ค่
� เดื
อน ๑๑ ตลาดหนองเขิ
น ตำ
�บลหนองชาก
อำ
�เภอบ้
านบึ
ง จั
ดวั
นแรม ๑ ค่ำ
� เดื
อน ๑๑ วั
ดกลางดอน
ตำ
�บลแสนสุ
ข อำ
�เภอเมื
องชลบุ
รี
จั
งหวั
ดชลบุ
รี
จะจั
ดวิ่
งควาย
ในงานทอดกฐิ
นประจำ
�ปี
ของวั
ในระยะหลั
งๆ จะมี
การขยายเวลาในการจั
ดงาน
ประเพณี
วิ่
งควายเป็
น ๓ วั
นบ้
าง ๙ วั
นบ้
าง แต่
ก็
ยั
งคง
จั
ดกิ
จกรรมการแข่
งขั
นวิ่
งควายเป็
นหลั
ก นอกจากจะมี
แข่
งขั
วิ่
งควายโดยแบ่
งเป็
นรุ่
นจิ๋
ว รุ่
นเล็
ก และรุ่
นใหญ่
แล้
ว ยั
งมี
กิ
จกรรมมากมาย เช่
น ขบวนแห่
เกวี
ยนกั
ณฑ์
๑๓ กั
ณฑ์
จากอำ
�เภอต่
างๆ การประกวดสุ
ขภาพควาย พ่
อพั
นธุ์
แม่
พั
นธุ์
การแข่
งขั
นกี
ฬาพื้
นบ้
าน การประกวดสาวน้
อย
บ้
านนา การประกวดหนู
น้
อยบ้
านนา การจั
ดการประกวด
พระเครื่
อง การแข่
งขั
นนกกรงหั
วจุ
ก การจำ
�หน่
ายสิ
นค้
าหนึ่
ตำ
�บลหนึ่
งผลิ
ตภั
ณฑ์
ของจั
งหวั
ด และการแสดงเพื่
ความบั
นเทิ
งมากมาย นั
บเป็
นการเพิ
มสี
สั
นของประเพณี
วิ
งควาย
ยิ่
งขึ้
น ส่
งเสริ
มการท่
องเที่
ยวของจั
งหวั
ดชลบุ
รี
โดยสามารถ
ดึ
งดู
ดนั
กท่
องเที่
ยวทั้
งชาวไทยและต่
างประเทศเข้
ามาชม
เป็
นจำ
�นวนมาก
บรรยากาศในงานก็
จะแสดงถึ
งวิ
ถี
ชี
วิ
ตดั้
งเดิ
มของ
ชาวบ้
านในช่
วงใกล้
วั
นออกพรรษา ซึ่
งจะมี
ประเพณี
ทำ
�บุ
โดยภาครั
ฐและเอกชน รวมไปถึ
งชาวบ้
านต่
างร่
วมแรงร่
วมใจ
จั
ดขบวนแห่
เกวี
ยนกั
ณฑ์
๑3 เล่
มเกวี
ยน อย่
างที
กล่
าวข้
างต้
โดยเกวี
ยนแต่
ละเล่
มก็
จะมี
การประดั
บไปด้
วยเที
ยนที่
สลั
ลวดลายไทยอ่
อนช้
อยงดงาม โดยในช่
วงนี้
ก็
จะมี
เทศน์
มหาชาติ
เรื่
องพระเวสสั
นดรชาดก ซึ่
งกั
ณฑ์
เทศแรกก็
จะเป็
กั
ณฑ์
ทศพร ที่
ส่
วนใหญ่
ก็
จะเป็
นชาวนา ชาวสวน ชาวไร่
เป็
นผู้
จองเป็
นเจ้
าภาพถวายกั
นเทศน์
โดยจะมี
การนำ
�เอา
ผลไม้
ต่
างๆ เพื่
อใช้
เป็
นเครื่
องจตุ
ปั
จจั
ยไทยทานถวายพระ
หลายสิ่
งหลายอย่
างตรงนี้
ก็
ยั
งเป็
นพระเพณี
ที
ปั
จจุ
บั
นปฏิ
บั
ติ
สื
บเนื่
องมาจากอดี
ต นอกเหนื
อความบั
นเทิ
งตามยุ
คสมั
ยแล้
เราก็
จะได้
เห็
นถึ
งวิ
ถี
ชี
วิ
ตดั้
งเดิ
มของชุ
มชน แสดงให้
เห็
นถึ
ความสามั
คคี
ในชุ
มชนได้
เป็
นอย่
างดี
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...124