48
“ธรรมชาติ
เป็
นปั
จจั
ยสำ
�คั
ญอย่
างหนึ
งที
ส่
งผล
ต่
อการดำ
�เนิ
นชี
วิ
ตของมนุ
ษย์
ไม่
ว่
าจะในยุ
คสมั
ยใดก็
ตาม
ธรรมชาติ
ได้
กำ
�หนดสภาพแวดล้
อม ฤดู
กาล การดำ
�รงชี
ตลอดจนความเชื
อ ประเพณี
และพิ
ธี
กรรมต่
างๆ เช่
น ประเพณี
บุ
ญบั
งไฟ ที
จะทำ
�กั
นในช่
วงเริ
มเพาะปลู
กข้
าว มี
จุ
ดมุ
งหมาย
เพื่
อขอฝนจากพญาแถน ซึ่
งเป็
นคติ
ความเชื่
อของทาง
ภาคอี
สาน หรื
ออย่
างประเพณี
สงกรานต์
ปี
ใหม่
ไทย นอกจาก
จะมี
การรดน้
�ดำ
�หั
วผู้
ใหญ่
เพื่
อความเป็
นสิ
ริ
มงคลแล้
ว ยั
งเป็
ประเพณี
ที่
มี
ความสนุ
กสนานจากการเล่
นน้
�เพื
อดั
บร้
อน
ในช่
วงเดื
อนเมษายนที
มี
อุ
ณหภู
มิ
สู
งสุ
ดในรอบปี
จะเห็
นได้
ว่
ประเพณี
ความเชื่
อ และพิ
ธี
กรรมต่
างๆ ที่
ถื
อปฏิ
บั
ติ
สื
บต่
กั
นมา ล้
วนมี
ความเกี่
ยวพั
นกั
บลั
กษณะธรรมชาติ
เป็
นสำ
�คั
ประเทศไทยมี
ประเพณี
๑๒ เดื
อน ซึ่
งเป็
พิ
ธี
ทางสั
งคมที่
เกิ
ดขึ้
นตามฤดู
กาลหรื
อแต่
ละเดื
อน อาจมี
ความแตกต่
างกั
นไปในแต่
ละท้
องถิ่
น แม้
ว่
าจะมี
ความเชื่
ที่
เหมื
อนกั
นก็
ตาม อั
นเนื่
องมาจากสภาพแวดล้
อมที่
แตกต่
างกั
นนั่
นเอง
วลั
ยลั
กษณ์
ทรงศิ
ริ
พิ
ธี
กรรม-งานเทศกาล
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...124