29
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
สู่
ซุ้
มพระปรางค์
ทำ
�เป็
นพญานาคขนาดใหญ่
ประดั
บกระจก
อยู่
ที่
เชิ
งบั
นได เป็
นต้
แบบแผนการประดั
บกระจกได้
สื
บทอดมายั
สมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์
ดั
งจะเห็
นได้
จากการประดั
บกระจกตาม
วั
ดวาอารามและสถาปั
ตยกรรมของกษั
ตริ
ย์
อย่
างแพร่
หลาย
การประดั
บกระจกตกแต่
งบนพื
นผิ
ววั
ตถุ
ต่
างๆ ได้
รั
บความนิ
ยม
อย่
างกว้
างขวางจนกระทั
งรั
ชกาลที
๔ โปรดฯ ให้
ตั
งกรมหุ
งกระจก
แยกออกมาเป็
นเอกเทศจากกรมช่
างสิ
บหมู่
เพื่
อผลิ
ตกระจก
ไว้
ใช้
ในราชการ เข้
าใจว่
าฝี
มื
อการหุ
งกระจกของไทยในครั
งนั
อาจไม่
ดี
นั
ก หรื
ออาจผลิ
ตไม่
ทั
นต่
อความต้
องการ ครั้
งถึ
สมั
ยรั
ชกาลที่
๕ จึ
งมี
การสั่
งซื้
อกระจกเกรี
ยบจากจี
นมาใช้
เป็
นกระจกสี
ที
คาดอยู
บนแผ่
นดี
บุ
ก มี
ทั
งแผ่
นบางและ
แผ่
นหนา ชนิ
ดแผ่
นบางสามารถใช้
กรรไกรตั
ดแต่
งได้
มั
กใช้
ในงานที่
ต้
องการความประณี
ต เช่
นตั
ดเป็
นแววเครื
องประดั
ศิ
ราภรณ์
โขน ละคร เมื่
อต้
องกั
บแสงไฟจะดู
งดงามแวววาว
ประดุ
จเพชรพลอย หรื
อประดั
บลายทองแผ่
นลวดบนเครื
องสู
ราชวั
ตร ฉั
ตร ธง ส่
วนชนิ
ดแผ่
นหนาใช้
ประดั
บตู้
โต๊
ะ ช่
อฟ้
ใบระกา หน้
าบั
น เป็
นต้
กระจกเกรี
ยบที่
นิ
ยมใช้
กั
นมาแต่
โบราณยั
งคงใช้
กั
มาอย่
างต่
อเนื่
อง จนกระทั่
งสงครามโลกครั้
งที่
๒ จี
นประสบ
ปั
ญหาเศรษฐกิ
จตกต่
�จนต้
องเลิ
กการผลิ
ต ทำ
�ให้
กระจก
มี
ราคาแพงและหาซื้
อยาก กระจกรุ่
นหลั
งๆ จนถึ
งปั
จจุ
บั
นที่
ใช้
ในการประดั
บเป็
นกระจกแก้
วสี
ส่
วนใหญ่
สั่
งซื้
อมาจาก
ญี่
ปุ่
น เกาหลี
และพม่
า กระจกแก้
วสี
นี้
หุ
งด้
วยทราย
จนหลอมละลาย แล้
วเป่
าให้
เป็
นลู
กโป่
งใหญ่
และกรี
ดให้
เป็
นแผ่
น ผิ
วกระจกจึ
งมี
ความโค้
งที่
สะท้
อนให้
ความแวววาว
ด้
านหลั
งอาบด้
วยปรอทเคลื
อบน้
�ยาเคมี
กระจกแก้
วมี
ความหนากว่
ากระจกเกรี
ยบ ต่
อได้
หยาบและประกอบงานได้
ไม่
ประณี
ตเท่
า การประดั
บกระจกมี
๔ แบบคื
๑. ประดั
บกระจกบนพื้
นเต็
มหน้
า เช่
น ช่
อฟ้
ใบระกา หางหงส์
เสาระเบี
ยง ท้
องไม้
แท่
นฐานต่
างๆ เป็
นต้
๒. ประดั
บบนร่
องบนพื้
นลายที่
แกะสลั
กหรื
อปู
ปั้
นลงรั
กปิ
ดทอง เรี
ยกว่
า ปิ
ดทองร่
องกระจก เช่
น คั
นทวย
บุ
ษบก ธรรมาสน์
หน้
าบั
น เป็
นต้
๓. ประดั
บพื้
นไม้
ที่
ขุ
ดเป็
นร่
องลวดลายต่
างๆ แล้
ประดั
บกระจกสี
ลงในช่
องลวดลายนั้
นๆ พื
นปิ
ดทอง เรี
ยกว่
ประดั
บกระจกลายยา เช่
น บานประตู
หน้
าบั
น เป็
นต้
๔. ประดั
บกระจกผสมการประดั
บมุ
กเป็
นลาย
ต่
างๆ เรี
ยกว่
า มุ
กแกมเบื้
งานประดั
บกระจกมี
งานรั
กเข้
ามาเกี
ยวข้
องเสมอ
คื
อต้
องทารั
กบนพื้
นผิ
ววั
ตถุ
ชั้
นหนึ่
งก่
อน พอรั
กหมาดจึ
งลง
รั
กสมุ
กเป็
นพื้
นติ
ดกระจก ช่
างจะต้
องกำ
�หนดแบบและ
โครงสร้
างของสี
ตั
ดแบ่
งขนาดของกระจกให้
ได้
สี
และขนาด
ตามลั
กษณะของงาน เวลากดกระจกให้
จมลง พื
นสมุ
จะปลิ้
นออกมาเม้
มกระจกยึ
ดเป็
นเกราะกั
นน้ำ
�มิ
ให้
น้
�ซึ
เข้
าไปหลั
งกระจก กระจกจะติ
ดทนไม่
หลุ
ดง่
าย สมุ
กที่
ปลิ้
ออกมานี้
เรี
ยกว่
าสาแหรก ผึ
งทิ้
งไว้
ให้
แห้
งพอสมควรจึ
งกวด
ผิ
วกระจกให้
จมพื้
นเสมอกั
งานปิ
ดทองร่
องกระจก พระอุ
โบสถ วั
ดพระศรี
รั
ตนศาสดาราม
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...124