28
งานประดั
บกระจก
งานประดั
บกระจกเป็
นงานที่
มี
ความสำ
�คั
ญไม่
น้
อย
แม้
ต้
องทำ
�ตามหลั
งหรื
อเป็
นงานประกอบขั้
นสุ
ดท้
ายของ
งานแกะสลั
กไม้
งานปู
นปั้
น หรื
อการลงรั
กปิ
ดทองก็
ตาม
งานประดั
บกระจกจะช่
วยตกแต่
งให้
งานเหล่
านั้
นดู
สดสวย
แพรวพราวด้
วยสี
สั
นและลวดลายของกระจกที่
ช่
างได้
บรรจงตกแต่
งขึ้
น กระจกมี
ความทนต่
อดิ
นฟ้
าอากาศ จึ
งพบ
การประดั
บกระจกบนองค์
ประกอบสถาปั
ตยกรรม เช่
หน้
าบั
น คั
นทวย ช่
อฟ้
า ใบระกา หางหงส์
ฝาผนั
ง เสา ระเบี
ยง
เป็
นต้
น ไปจนถึ
งเครื่
องใช้
ต่
างๆ ทั้
งเล็
กและใหญ่
เช่
น ตะลุ่
เตี
ยบ ตลั
บ ตู้
โต๊
ะ ตั่
ง เตี
ยง ธรรมาสน์
โขนเรื
อพระที่
นั่
เป็
นต้
การประดั
บกระจกคงได้
รั
บอิ
ทธิ
พลมาจากอิ
นเดี
ซึ่
งนิ
ยมประดั
บกระจกชิ้
นเล็
กๆ ลงบนเสื้
อผ้
า ย่
าม ล่
วม และ
เครื่
องสู
งของกษั
ตริ
ย์
ในสมั
ยอยุ
ธยาก็
มี
ความนิ
ยมประดั
กระจกบนข้
าวของเครื่
องใช้
ให้
สวยงาม ดั
งในตำ
�นานกรุ
งเก่
ได้
กล่
าวว่
าย่
านป่
าทุ
งหมาก ซึ่
งเป็
นย่
านค้
าขายเสื้
อและ
กางเกงประเภทต่
างๆ รวมทั้
งล่
วม ถุ
งหมากสั
กหลาดปั
กทอง
ประดั
บกระจก ถุ
งยาสู
บปั
กทองประดั
บกระจก ย่
านป่
าเตรี
ยบ
ที
มี
การขายตะลุ
มประดั
บกระจก เป็
นต้
น ส่
วนการประดั
บกระจก
ในงานสถาปั
ตยกรรม มี
หลั
กฐานทางเอกสารสมั
ยอยุ
ธยา
ตอนปลายปรากฏอยู่
หลายแห่
ง เช่
น ในจดหมายเหตุ
ที่
ราชทู
ตลั
งกาเดิ
นทางเข้
ามายั
งกรุ
งศรี
อยุ
ธยา ได้
บรรยายถึ
ศิ
ลปะสถาปั
ตยกรรมวั
ดมหาธาตุ
ว่
าที
พนั
กบั
นได ๒ ข้
างที
จะขึ
ปิ
ดทองขณะที่
รั
กยั
งไม่
แห้
งพอ ทองที่
ปิ
ดจะจมและหมองด้
าน
ไม่
เป็
นเงา หรื
อถ้
ารั
กแห้
งเกิ
นไปจะปิ
ดทองไม่
ติ
ดไม่
เสมอกั
ทำ
�ให้
วั
ตถุ
นั
นด่
างเห็
นพื
นรั
ก การปิ
ดทองใช้
ทองคำ
�เปลว ๑๐๐ %
ปิ
ดเรี
ยงกั
นไปให้
ทั่
ว ให้
แผ่
นทองเกยกั
นประมาณ ๒ มิ
ลลิ
เมตร
เพื่
อเวลากวดทองจะได้
ไม่
เห็
นเป็
นรอยต่
อระหว่
างแผ่
การกวดทองคื
อการใช้
นิ
วกดทองเบาๆ ให้
ติ
ดบนพื
นรั
กบนวั
ตถุ
หากเป็
นโลหะเช่
นพระพุ
ทธรู
ป เมื
อขั
ดจนเรี
ยบแล้
จะใช้
รั
กสมุ
กเพื่
อปรั
บพื้
นให้
เรี
ยบเสมอกั
นเสี
ยก่
อน แล้
วจึ
งทา
รั
กน้ำ
�เกลี้
ยง (รั
กสมุ
กคื
อการนำ
�รั
กมาเคี่
ยวด้
วยไฟอ่
อน ผสม
สมุ
กที่
ทำ
�จากกะลามะพร้
าว อิ
ฐ หรื
อใบตองแห้
ง อย่
างใด
อย่
างหนึ่
ง นำ
�มาเผาไฟจนเป็
นถ่
านและบดละเอี
ยด เพราะ
เมื่
อผสมกั
บรั
กแล้
วจะมี
เนื้
อและมี
น้ำ
�หนั
ก) ถ้
าปิ
ดทองลงบน
งานแกะสลั
กหรื
องานปู
นปั้
นหรื
องานหล่
อโลหะที่
มี
ลวดลาย
ซั
บซ้
อนหลายชั้
น เมื่
อปิ
ดทองเรี
ยงจนทั่
วและกวดทองแล้
ตามซอกต่
างๆ จะใช้
แปรงหรื
อพู่
กั
นแบนจิ้
มทองแล้
วกด
แทรกลงไปตามร่
องของลวดลายนั้
นๆ เรี
ยกว่
าการซ่
อมทอง
การลงรั
กปิ
ดทองมี
หลายประเภท ได้
แก่
ปิ
ดทอง
เต็
มพื
นผิ
วเรี
ยบ ปิ
ดทองในส่
วนที
เป็
นลายบนพื
นแดง (ปิ
ดทอง
ร่
องชาด) ปิ
ดทองในส่
วนที่
เป็
นลาย ส่
วนที่
เป็
นช่
องว่
างและ
พื
นประดั
บกระจก (ปิ
ดทองร่
องกระจก) ปิ
ดทองบนพื
นผิ
วเรี
ยบ
และขุ
ดลายบนพื้
นผิ
วและประดั
บกระจก (ปิ
ดทองลายยา)
เป็
นต้
ลายรดน้ำ
�บนฝาผนั
งภายในหอเขี
ยน วั
งสวนผั
กกาด
ซึ่
งเดิ
มคื
อหอไตรจากวั
ดบ้
านกลิ้
ง อำ
�เภอบางปะอิ
พระนครศรี
อยุ
ธยา
งานปิ
ดทองร่
องกระจก หน้
าบั
นพระอุ
โบสถ วั
ดอรุ
ณราชวราราม ราชวรมหาวิ
หาร
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...124