37
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
จนถึ
งสิ้
นเดื
อนแล้
วกลั
บไปดู
วั
นขึ้
น ๑ ค่
�ของเดื
อนใหม่
ต่
อไป
ตามลำ
�ดั
ส่
วนเนื้
อหาที่
มี
ปรากฏในปฏิ
ทิ
นหน้
าเดื
อนแบบ
โบราณนั
น ก็
มั
กประกอบไปด้
วย เดื
อนทางจั
นทรคติ
แบบล้
านนา
วั
นที
นั
บแบบจั
นทรคติ
แบบล้
านนา วั
นเม็
วั
นไท
วั
นเก้
ากอง
เป็
นต้
น อย่
างไรก็
ตามเนื้
อหาของวั
นในระบบต่
างๆ ที่
ปรากฏ
ในปฏิ
ทิ
นหน้
าเดื
อนแต่
ละฉบั
บอาจมี
มากน้
อยไม่
เท่
ากั
น แต่
เนื้
อหาหลั
กๆ ก็
ยั
งคงมี
ความคล้
ายคลึ
งกั
น ซึ่
งชาวล้
านนา
ได้
ใช้
ปฏิ
ทิ
นแบบหน้
าเดื
อนนี้
เป็
นหลั
กในการหาวั
นเวลาที่
เหมาะสมในการประกอบกิ
จกรรมหรื
อพิ
ธี
กรรมมาแต่
อดี
มั
งรายศาสตร์
หรื
อกฎหมายพระเจ้
ามั
งราย เป็
นกฎหมายซึ่
งบั
ญญั
ติ
ขึ้
โดยพระเจ้
ามั
งรายเป็
นกษั
ตริ์
ผู้
สร้
างเมื
องเชี
ยงใหม่
ขึ้
นในปี
พ.ศ.๑๘๓๕
วั
นเม็
เป็
นการนั
บวั
นแบบมอญ จะใช้
นั
บวั
นในสั
ปดาห์
คื
อ วั
นอาทิ
ตย์
วั
นจั
นทร์
ถึ
งเสาร์
หนไท
คื
อ ระบบการนั
บปี
โดยนั
บด้
วยลำ
�ดั
บ ๖๐ ชื่
อ เป็
น ๑ รอบ
ซึ่
งชนชาติ
ไทยเผ่
าต่
างๆ ก็
จะใช้
ตามประเพณี
ดั้
งเดิ
ม คำ
�ว่
า “หน” หมายถึ
ทาง ทิ
ศ เพราะฉะนั้
น “หนไท” ก็
จะหมายถึ
ง แบบไทย อย่
างไทย นั่
นเอง
สุ
ริ
ยยาตร์
เพทั
งคศาสตร์
มั
ธยมสิ
ทธานต์
คั
มภี
ร์
มู
ลละ
เป็
นชื่
อคั
มภี
ร์
ทางโหราศาสตร์
วั
นไท
เป็
นวั
นที่
กลุ่
มคนไทใช้
(เว้
นไทยอยุ
ธยา – กรุ
งเทพ) แม้
แต่
ไทยสุ
โขไทย
ก็
ยั
งมี
ใช้
จะเห็
นได้
จากหลั
กศิ
ลาจารึ
กเกื
อบทุ
กหลั
กเมื่
อจารึ
กถึ
งการก่
อสร้
าง
จะบอกวั
นไทไว้
ด้
วย
วั
นเก้
ากอง
นั้
นตามความเชื่
อของคนล้
านนา เหมาะสำ
�หรั
บทำ
�การทุ
กๆ อย่
าง
แต่
ห้
ามทำ
�การฌาปนกิ
ตั
วอย่
างสำ
�เนาต้
นฉบั
บ พั
บสาของวั
ดชมพู
หลวง ตำ
�บลชมพู
อำ
�เภอเมื
อง จั
งหวั
ดลำ
�ปาง
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...124