27
ตุ
ลาคม-ธั
นวาคม ๒๕๕๖
งานเครื่
องรั
กของไทย
ในงานประณี
ตศิ
ลป์
ของไทย มั
กจะมี
งานรั
กแทรกอยู่
ด้
วยเสมอ โดยเฉพาะอย่
างยิ่
งงานลงรั
กปิ
ดทอง เพราะยางรั
จะช่
วยยึ
ดจั
บเนื้
อของแผ่
นทองที่
บางเบาให้
คงทนอยู่
ได้
ไม่
หลุ
ดออกและมี
ความเงางาม และหากนำ
�วั
สดุ
อื่
นๆ มาประดั
บเป็
ลวดลายบนผิ
วรั
ก รั
กจะช่
วยยึ
ดวั
สดุ
นั้
นๆ ให้
ติ
ดแน่
นคงทนบนวั
ตถุ
และขั
บลวดลายของวั
สดุ
นั้
นๆ ให้
โดดเด่
นงดงามออกมา
งานเครื่
องรั
กที่
สำ
�คั
ญๆ ของไทย มี
หลายประเภท ดั
งตั
วอย่
างที่
สำ
�คั
ญๆ ต่
อไปนี้
การลงรั
กปิ
ดทองเป็
นงานประณี
ตศิ
ลป์
ที่
สำ
�คั
เพราะไม่
ว่
าจะเป็
นการปั
น หล่
อ แกะสลั
ก เมื
อเสร็
จแล้
วก็
นิ
ยม
ปิ
ดทองให้
งดงาม บรรดาพระมหาปราสาท พระราชมณเฑี
ยร
และวั
ดวาอารามสมั
ยอยุ
ธยา คงมี
การประดั
บส่
วนต่
างๆ ของ
อาคารด้
วยการลงรั
กปิ
ดทองกั
นอย่
างแพร่
หลาย เช่
น หน้
าบั
ซุ้
มประตู
-หน้
าต่
าง ยอดปราสาท ฯลฯ ตลอดจนพระพุ
ทธรู
เครื่
องใช้
เช่
น ตู้
โต๊
ะ เตี
ยง ธรรมาสน์
ตู้
และหี
บพระธรรม
เป็
นต้
น และนิ
ยมอย่
างต่
อเนื่
องมาถึ
งสมั
ยรั
ตนโกสิ
นทร์
ดั
งงานสถาปั
ตยกรรมและงานประณี
ตศิ
ลป์
ต่
างๆ ที่
ปรากฏ
อยู่
มากมาย
ปั
จจุ
บั
นงานปิ
ดทองยั
งคงเป็
นศิ
ลปะตกแต่
งพื้
นผิ
ที่
สำ
�คั
ญ โดยต้
องใช้
วิ
ธี
ให้
เหมาะสมกั
บวั
ตถุ
ที่
จะลงรั
กปิ
ดทอง
ซึ่
งมี
ทั้
งปู
น ไม้
และโลหะต่
างๆ เมื่
อทำ
�ความสะอาดรวม
ทั้
งขจั
ดความเค็
มบนพื้
นผิ
ววั
ตถุ
แล้
ว ก็
จะทารั
กรองพื้
นทิ้
งไว้
ให้
แห้
ง และทาทั
บอี
กหลายครั้
ง เพื่
อให้
ผิ
วเรี
ยบสนิ
ท แล้
วจึ
ทารั
กน้
�เกลี้
ยงให้
ขึ้
นเงาอี
กชั้
นเพื่
อปิ
ดทอง (รั
กน้
�เกลี้
ยง
คื
อรั
กดิ
บที่
ผ่
านการกรองเอาเศษผงเศษฝุ่
นและกากออก
แล้
วตากแดดไว้
หรื
อผ่
านความร้
อน จะได้
ยางรั
กที่
เหลว
เนื้
อละเอี
ยด มี
คุ
ณภาพดี
กว่
า) การทารั
กน้
�เกลี้
ยงให้
เรี
ยบ
และเป็
นมั
นจะมี
ผลทำ
�ให้
ทองที่
ปิ
ดนั้
นสุ
กใส ถ้
ารั
กด้
านหรื
งานลงรั
กปิ
ดทอง
บน: ลายรดน้ำ
�บนตู้
พระธรรม ฝี
มื
อช่
างวั
ดเชิ
งหวาย
สมั
ยอยุ
ธยาตอนปลาย
ซ้
าย: งานลงรั
กปิ
ดทองเต็
มพื้
นผิ
วเรี
ยบ พระสุ
วรรณเจดี
ย์
วั
ดพระศรี
รั
ตนศาสดาราม
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...124