92
วั
ฒนธ รม
ง่
ามขุ
ดมั
 มี
ขนาดใหญ่
และหนามากที่
สุ
ด ปลายแหลม
จอบง่
ามสวนส้
 ซี่
แบน ปลายแหลม  
จอบง่
ามสวนผั
ซี่
แบนและบางมาก ส่
วนปลายตั
ดมน  
นอกจากนี้
ยั
งมี
พลั่
วหางเหยี่
ยว
 ใช้
ขุ
ดดิ
น 
มี
ดขอ 
หรื
อี
เหรี
ยญ
 มี
ดยาวปลายโค้
งเล็
กน้
อย  
ฝากปอกมะพร้
าว
รู
ปร่
างคล้
ายใบหอก  ส่
วนพวกมี
ดก็
ได้
แก่
มี
ดตอก
 (มี
ดสั้
ส�
ำหรั
บเหลาไม้
ไผ่
ท�
ำตอก)  
มี
ดอี
โต้
 มี
ดบั
งตอ มี
ด 
แซะกล้
วยไม้
เป็
นต้
น  
นอกจากนั้
นก็
ยั
งผลิ
ตเครื่
องมื
อช่
าง เช่
น 
ชะแลง
 และ
คี
มจั
 ผู
ว่
าจ้
างมี
ทั้
งโรงท�
ำขั
น ช่
างหล่
อทอง ช่
างตี
บาตร ช่
าง
ท�
ำฆ้
อง บางชนิ
ดก็
เป็
นเครื่
องมื
อเฉพาะทางของช่
างประเภท
นั้
น ๆ  
ขวานถากโลงจ�
ำปา
 และ 
เหล็
กขู
ดชั
นเรื
การท�
ำงานช่
างต้
องมี
ความเชื่
อที่
ช่
างต้
องยึ
ดถื
อเพื่
ความเจริ
ญ ช่
างตี
เหล็
กของโรงตี
เหล็
กปากคลองบางคะแนะ
มี
ความเชื่
อไม่
กี่
ข้
อ ได้
แก่
 การไหว้
ครู
ต้
องท�
ำทุ
กวั
นพระ 
และจั
ดงานไหว้
ครั้
งใหญ่
ในช่
วงเทศกาลกิ
นเจ ไม่
รั
บท�
ำเหล็
แทงคอหมู
และอาวุ
ธ ไม่
กิ
นผลน�้
ำเต้
า ซึ่
งเชื่
อว่
าเป็
นของวิ
เศษ
ของเทพทิ
ก๋
วยลี้
 หนึ่
งในโป๊
ยเซี
ยน (เซี
ยนทั้
งแปด) เพราะจะ
ท�
ำให้
ไม่
ประสบความส�
ำเร็
จในการงาน  
ระยะหลั
งเกิ
ดความเปลี่
ยนแปลงหลายอย่
าง เครื่
องมื
หลายประเภทผลิ
ตน้
อยลง เพราะความต้
องการหมดไป เช่
เคี
ยวเกี่
ยวข้
าวและพร้
าหวด ที่
ส�
ำคั
ญคื
อต้
องแข่
งขั
นกั
โรงงานอุ
ตสาหกรรมที่
ผลิ
ตจ�
ำนวนมากได้
ชนิ
ดไม่
มี
ข้
อจ�
ำกั
แม้
กระนั้
นก็
ยั
งมี
ลู
กค้
าประจ�
ำและลู
กค้
าเก่
าที่
เชื่
อมั่
นในฝี
มื
มาสั่
งท�
ำอยู่
 แต่
สามารถผลิ
ตได้
ตามก�
ำลั
งเท่
าที่
มี
จ�
ำกั
ด    
จนกระทั่
งปี
 พ.ศ. ๒๕๔๒ คุ
ณแก้
ว แสนยากรานนท์
ช่
างตี
คนส�
ำคั
ญ เริ่
มประสบปั
ญหาสุ
ขภาพและมี
อายุ
มากขึ้
ไม่
เหมาะกั
บงานตี
เหล็
กที่
ต้
องใช้
เรี่
ยวแรงมาก สุ
ดท้
ายจึ
งจ�
ใจต้
องเลิ
กรากั
นไปโดยไม่
มี
ผู
สื
บทอด โรงตี
เหล็
กปากคลอง-
บางคะแนะจึ
งเหลื
อเพี
ยงสิ่
งของต่
าง ๆ ที่
ยั
งคงเก็
บรั
กษาไว้
อย่
างดี
 เพื่
อร�
ำลึ
กถึ
งอดี
ตว่
าการตี
เหล็
กมิ
ได้
เป็
นเพี
ยงวิ
ชาชี
หากแต่
ยั
งเป็
นชี
วิ
ตของตระกู
ลแสนยากรานนท์
ด้
วย  
แบบเครื่
องมื
อที่
ลู
กค้
าร่
างแบบมาให้
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...124