>
(บน) วิ
ธี
การแต่
งคมเคี
ยว โดยใช้
“ปากกา” จั
บยึ
ดตรงส่
วนด้
าม
แล้
วใช้
เหล็
กขู
ดคมเคี
ยว  
ตบแต่
งงานให้
เรี
ยบร้
อย
(ล่
าง) เครื่
องมื
อชนิ
ดต่
างๆ (จากซ้
าย) 
ชะแลงแซะหญ้
า พลั่
วหางเหยี่
ยว 
เหล็
กขู
ดชั
นเรื
อ ขอเกี่
ยวมะพร้
าว  
ขอเหวี่
ยง ขอจิ
ก 
ขอสงฟางหรื
อขอฉาย 
>
เตาเผาเหล็
กที่
ก่
อขึ้
นเอง
เครื่
องมื
อของช่
างแต่
ง 
คื
อ ตะไบและเหล็
กขู
ดคมเคี
ยวคมมี
>
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...124