82
วั
ฒนธ รม
บรมครู
กองบรรณาธิ
การ
 เล่
“ใคร ๆ ก็
พู
ดถึ
ง และอยากอ่
านหนั
งสื
อ ของ ม.ร.ว. คึ
กฤทธิ์
 ปราโมช  
เพราะเขาผู้
เดี
ยวที่
เขี
ยนหนั
งสื
อชี้
แฉความเหลวแหลกของสั
งคมอย่
างดุ
เดื
อด 
รุ
นแรง”
โฆษณาท้
ายเล่
ซูสีไทเฮา
 (๒๕๐๐) 
ม.ร.ว. คึ
กฤทธิ์
ปราโมช
 (พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๕๓๙) เป็
นทั้
งนั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
 นั
กเขี
ยน นั
กพู
ด นั
กแสดง ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
 รวมทั้
ยั
งเป็
นนั
กการเมื
องที่
เคยด�
ำรงต�
ำแหน่
งนายกรั
ฐมนตรี
ไทยคนที่
 ๑๓ ในช่
วงปี
 ๒๕๑๘-๒๕๑๙ เจ้
าของนโยบาย “เงิ
นผั
น” 
อั
นเป็
นต้
นกระแสของแนวทาง “ประชานิ
ยม” 
กล่
าวเฉพาะงานเขี
ยน ม.ร.ว. คึ
กฤทธิ์
 ปราโมช มี
ผลงานหนั
งสื
อหลากหลายแนวกว่
าร้
อยรายการ ทั้
งนวนิ
ยาย 
เรื่
องสั้
น สารคดี
 ประวั
ติ
ศาสตร์
 ธรรมชาติ
วิ
ทยา ศาสนา ไปจนถึ
งต�
ำรากั
บข้
าว การมอบต�
ำแหน่
งศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
รุ
นแรกของ
ประเทศให้
แก่
คุ
ณชายจึ
งไม่
มี
ข้
อกั
งขาใด ๆ  ในที่
นี้
ขอหยิ
บยกเอาปกหนั
งสื
อ ๑๐ ชื่
อเรื่
องที่
น่
าสนใจ โดดเด่
น หรื
อคิ
ดว่
ายั
ง 
ไม่
เป็
นที่
แพร่
หลายนั
ก มาแนะน�
ำเผื่
อผู้
อ่
านรุ่
นใหม่
ที่
สนใจอยากท�
ำความรู้
จั
ก “คุ
ณชาย” ให้
มากขึ้
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...124