100
วั
ฒนธ รม
ความที่
มี
การแบ่
งภพภู
มิ
ต่
าง ๆ ออกจากกั
น 
เรื่
องราวของไตรภู
มิ
จึ
งมี
เนื้
อหาที่
ตรงกั
บความ
ต้
องการจั
ดการทางสั
งคม กล่
าวคื
อ การกล่
าว 
ถึ
งมนุ
ษยภู
มิ
ที่
เป็
นตั
วแทนของชี
วิ
ตในปั
จจุ
บั
น 
และแสดงถึ
งอบายภู
มิ
อั
นเป็
นภพภู
มิ
หลั
งจาก
ความตายที่
มี
แต่
ความทุ
กขเวทนา และภพภู
มิ
ที่
สู
งกว่
าที่
มี
ความสุ
ข อั
นเป็
นกลวิ
ธี
การจั
ดการ
ความสงบของบ้
านเมื
องอั
นสอดคล้
องกั
บแนวคิ
พุ
ทธศาสนา เพื่
อให้
ผู
คนในบ้
านเมื
องอยู
ร่
วมกั
อย่
างสั
นติ
สุ
ข และมี
ความหวั
งต่
อโลกหน้
าที่
สงบสุ
ข 
รุ
งเรื
องเมื่
อประพฤติ
ชอบ และในทางกลั
บกั
น 
ก็
จะต้
องพบกั
บความทุ
กขเวทนาหากประพฤติ
ชั่
วนั่
นเอง สาระของไตรภู
มิ
อั
นมี
ภู
เขาศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
จึ
งถู
กต้
องตรงกั
บวิ
ธี
คิ
ด และวิ
ถี
ปฏิ
บั
ติ
ในสั
งคม
พุ
ทธศาสนา เหตุ
ดั
งกล่
าวจึ
งเป็
นผลให้
 “จั
กรวาล
ทั
ศน์
” อั
นมี
 “เขาพระสุ
เมรุ
” เป็
นหลั
กโลกจึ
งท�
หน้
าที่
เป็
นหมุ
ดหมายที่
จะอธิ
บายชั้
นภู
มิ
ต่
าง ๆ 
ไปโดยปริ
ยาย
นอกจากนี้
ตามคติ
ยั
งกล่
าวถึ
งสิ่
งที่
เป็
นสาระ
ประการหนึ่
งที่
กลายเป็
นสาระส�
ำคั
ญในการ
ปกครองระบอบกษั
ตริ
ย์
 กล่
าวคื
อ เหนื
อยอดเขา
พระสุ
เมรุ
เป็
นระดั
บชั้
นอั
นเป็
นที่
ตั้
งของสวรรค์
ชั้
นดาวดึ
งส์
 ซึ่
งเป็
นสวรรค์
ชั้
นที่
 ๒ จากบรรดา
สวรรค์
ทั้
งหกชั้
นในสุ
คติ
ภู
มิ
 โดยที่
มี
 “องค์
อั
มริ
น-
ทราธิ
ราช” เป็
นราชาปกครอง “เมื
องไตรตรึ
งส์
ที่
มี
พระมหาปราสาทใหญ่
นาม “ไพชยนต์
มหาปราสาท” อยู่
กลางเมื
อง
๐๖
“ช่
อฟ้
า” รู
ปจ�
ำลอง 
ของเขาพระสุ
เมรุ
และภู
เขาบริ
วาร 
ประดั
บบน
สั
นหลั
งคาสิ
ม (อุ
โบสถ) 
วั
ดเชี
ยงทอง 
นครหลวงพระบาง 
สาธารณรั
ฐประชาธิ
ปไตย
ประชาชนลาว
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...124