กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
83
นวนิ
ยาย
สี่
แผ่
นดิ
ถื
อเป็
นเรื่
องที่
สร้
างชื่
อเสี
ยงให้
แก่
ผู
เขี
ยนมากที่
สุ
ด เมื่
อไม่
กี่
ปี
มานี้
ได้
รั
บยกย่
องให้
เป็
น 
๑ ใน ๑๐๐ เล่
มของหนั
งสื
อดี
ที่
คนไทยควรอ่
าน รวมทั้
งยั
งมี
การน�
ำมาสร้
างเป็
นละครโทรทั
ศน์
และละคร
เวที
อี
กหลายครั้
ง  ชี
วิ
ตของแม่
พลอยที่
ยื
นยาวตั้
งแต่
รั
ชกาลที่
 ๕ ถึ
งรั
ชกาลที่
 ๘ เริ่
มปรากฏเป็
นตอน ๆ 
ลงในหนั
งสื
อพิ
มพ์
สยามรั
 รายวั
น พ.ศ. ๒๔๙๔-๙๕ ก่
อนจะรวมพิ
มพ์
ครั้
งแรกเมื่
อปี
 พ.ศ. ๒๔๙๖ 
เป็
นชุ
ดสองเล่
ม แต่
ในการพิ
มพ์
ครั้
งต่
อ ๆ มา แยกเป็
นสามเล่
มบ้
าง สี่
เล่
ม (ตามจ�
ำนวนแผ่
นดิ
นของ 
แม่
พลอย) บ้
าง จนมาครั้
งหลั
ง ๆ จึ
งพิ
มพ์
เป็
นสองเล่
มเหมื
อนเดิ
ม  “วรรคทอง” ที่
มี
คนจดจ�
ำกั
นได้
มาก
คื
อ “เสด็
จให้
มาทู
ลถามเสด็
จว่
าจะเสด็
จหรื
อไม่
เสด็
จ ถ้
าเสด็
จจะเสด็
จ เสด็
จจะเสด็
จด้
วย”
หลายชี
วิ
ต 
นั
กอ่
านหลายคนลงความเห็
นว่
าเป็
นนวนิ
ยายที่
ดี
ที่
สุ
ดของ ม.ร.ว. คึ
กฤทธิ์
  ผู
เขี
ยนเคย 
ให้
สั
มภาษณ์
ว่
าระหว่
างนั่
งรถไปเที่
ยวศรี
ราชา พบรถยนต์
ประสบอุ
บั
ติ
เหตุ
ระหว่
างทาง มี
ผู
เสี
ยชี
วิ
ต 
หลายคน เกิ
ดปรารภกั
นขึ้
นว่
า คนเหล่
านั้
นท�
ำบุ
ญท�
ำกรรมอะไร จึ
งต้
องมาตายลงพร้
อมกั
นเช่
นนี้
  พวก
นั
กเขี
ยนนั
กหนั
งสื
อพิ
มพ์
ที่
ไปด้
วยกั
นจึ
งคุ
ยกั
นว่
าน่
าจะลองเขี
ยนนิ
ยายเล่
าเรื่
องชี
วิ
ตของแต่
ละคน โดย 
ตกลงให้
 ม.ร.ว. คึ
กฤทธิ์
 เริ่
มเป็
นคนแรก โดยลงพิ
มพ์
ในนิ
ตยสาร
ชาวกรุ
 (นิ
ตยสารในเครื
อสยามรั
ฐ 
เลิ
กกิ
จการไปแล้
ว) เมื่
อ พ.ศ. ๒๔๙๕ แต่
แล้
วกลั
บไม่
มี
ใครยอมเขี
ยนต่
อ คุ
ณชายจึ
งต้
องเขี
ยนเองทั้
งหมด
กาเหว่
าที่
บางเพลง
นวนิ
ยายวิ
ทยาศาสตร์
เรื่
องแรกและเรื่
องเดี
ยวของผู
เขี
ยน ว่
าด้
วยมนุ
ษย์
ต่
างดาวที่
มาฝากฝั
ตั
วอ่
อนในร่
างผู
หญิ
งชาวบางเพลงทุ
กคน ไม่
ว่
าสาวแก่
แม่
หม้
ายหรื
อยายชี
กาเหว่
าที
บางเพลง
 พิ
มพ์
เป็
ตอน ๆ ลงใน
สยามรั
ฐ 
รายวั
น ก่
อน และรวมเล่
มครั้
งแรกเมื่
อ พ.ศ. ๒๕๓๒ แม้
จะถู
กวิ
จารณ์
ว่
าลอกเลี
ยน
เนื้
อหาของนวนิ
ยายฝรั่
ง หากแต่
ผู
เขี
ยนออกตั
วไว้
ในค�
ำน�
ำว่
า เรื่
องนี้
มิ
ได้
มี
ความหมายแฝงเร้
นใด ๆ 
ทั้
งสิ้
น ไม่
ว่
าจะในทางวิ
พากษ์
วิ
จารณ์
สั
งคม การเมื
อง หรื
อแฝงคติ
ธรรมอย่
างใดอย่
างหนึ่
งเลย  อย่
างไร
ก็
ดี
นี่
ย่
อมเป็
น “วิ
ธี
” บอกใบ้
เจตนารมณ์
ของ ม.ร.ว. คึ
กฤทธิ์
 ดั
งมี
ผู
ตั้
งข้
อสั
งเกตว่
าจ�
ำนวนเด็
กต่
างดาว 
ในเรื่
อง “บั
งเอิ
ญ” ตรงกั
บจ�
ำนวน สส. ฝ่
ายรั
ฐบาลสมั
ยนั้
น เป็
นต้
ของ
คึ
กฤทธ
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...124