กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
89
บรรยากาศการท�
ำงานภายในโรงตี
เหล็
ก 
ลู
กมื
อสองคนของช่
างตี
 ผลั
ดกั
นตี
ขึ้
นรู
ปเหล็
กขณะที่
ยั
งร้
อน
1...,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...124