เชิ
ญชวนประกวดภาพถ่
าย
ชิ
งเงิ
นรางวั
ลรวมกว่
า 200,000 บาท
ร่
วมเฉลิ
มฉลองพลั
งคุ
เชื่
อมั่
นพลั
งคน
รางวั
รางวั
ลที่
 1
  เงิ
นรางวั
ล 100,000 บาท พร้
อมรั
บสิ
ทธิ์
เป็
นสมาชิ
กนิ
ตยสาร
สารคดี
 2 ปี
 และเชฟรอน สมทบเงิ
นรางวั
ลอี
ก 100,000 บาท
เพื่
อให้
ผู้
ได้
รั
บรางวั
ลที่
 1 มอบเป็
นเงิ
นบริ
จาคให้
แก่
มู
ลนิ
ธิ
ที่
ด�
าเนิ
นงานเพื่
อสร้
างสรรค์
สิ่
งดี
งามให้
แก่
โลก
รางวั
ลที่
 2
  เงิ
นรางวั
ล 50,000 บาท พร้
อมรั
บสิ
ทธิ์
เป็
นสมาชิ
กนิ
ตยสาร
สารคดี
 2 ปี
รางวั
ลที่
 3
  เงิ
นรางวั
ล 30,000 บาท พร้
อมรั
บสิ
ทธิ์
เป็
นสมาชิ
กนิ
ตยสาร
สารคดี
 2 ปี
รางวั
ลชมเชย 12 รางวั
 เงิ
นรางวั
ล 5,000 บาท พร้
อมรั
บสิ
ทธิ์
เป็
นสมาชิ
กนิ
ตยสาร
สารคดี
 2 ปี
ให้
พลั
งจากภาพถ่
ายของคุ
ณ ร่
วมส่
งต่
อแรงบั
นดาลใจ
เฉลิ
มฉลองให้
ทุ
กหั
วใจคนไทย เชื่
อมั่
นในพลั
งของทุ
กคน
“P wer
of Human
Energy”
พลั
งคนสร้
างสรรค์
โลก
ส่
งผลงานเข้
าประกวดทางไปรษณี
ย์
เท่
านั้
น หมดเขตรั
บภาพวั
นที่
 20 สิ
งหาคม 2555 โดยดู
จาก
ตราประทั
บไปรษณี
ย์
เป็
นส�
าคั
ญ ส่
งมาที่
 นิ
ตยสาร
สารคดี
  28, 30 ถนนปริ
นายก แขวงบ้
านพานถม
เขตพระนคร กรุ
งเทพฯ 10200 หรื
อ รายการเจาะใจ 154 ซอยลาดพร้
าว 107 แขวงคลองจั่
น เขต
บางกะปิ
 กรุ
งเทพฯ 10240 และโปรดระบุ
ที่
มุ
มซองว่
า โครงการประกวดภาพถ่
าย “Power of Human
Energy : พลั
งคนสร้
างสรรค์
โลก”
ติ
ดตามชมภาพถ่
ายที่
ผ่
านการคั
ดเลื
อกได้
ในนิ
ตยสาร
สารคดี
ตั้
งแต่
ฉบั
บเดื
อนมิ
ถุ
นายนถึ
งเดื
อนกั
นยายน เว็
บไซต์
 : 
ก : facebook.
com/sarakadeemag
ประกาศผลการตั
ดสิ
นในเดื
อนกั
นยายน 2555
สอบถามรายละเอี
ยด
ได้
ที่
นิ
ตยสาร
สารคดี
  โทร. 0-2281-6110 ต่
อ 113 
หลั
กเกณฑ์
: 1.
 เป็
นภาพถ่
ายที่
สื่
อความหมายในหั
วข้
อ “Power of Human Energy: พลั
งคนสร้
างสรรค์
โลก” โดยต้
องสะท้
อนให้
เห็
นถึ
งการแสดงออกแห่
งพลั
งสร้
างสรรค์
ของผู้
คนในสั
งคม
และต้
องเป็
นภาพที่
ไม่
เคยได้
รั
บรางวั
ลจากการประกวดใดๆ มาก่
อน  
2.
 เป็
นภาพสี
หรื
อขาวด�
า ไม่
จ�
ากั
ดเทคนิ
ค  
3.
 ส่
งภาพเข้
าประกวดได้
คนละไม่
เกิ
น 5 รู
ป มี
ความละเอี
ยดของภาพตั้
งแต่
 5 ล้
าน
พิ
กเซลขึ้
นไป โดยต้
องอั
ดขยายภาพบนกระดาษขนาด 8 x 10 นิ้
ว พร้
อมแนบ CD ใส่
ไฟล์
ภาพ ส่
งมาพร้
อมกั
น  
4.
 ด้
านหลั
งของทุ
กภาพที่
อั
ดขยาย ให้
ระบุ
รายละเอี
ยด ได้
แก่
 ชื่
อภาพ, ชื่
อ-สกุ
ผู
ถ่
ายภาพ, ที่
อยู
และเบอร์
โทรศั
พท์
ที่
ติ
ดต่
อได้
สะดวก  
5.
 ภาพถ่
ายและไฟล์
ภาพทั้
งหมดจะไม่
ส่
งคื
น ผู
ส่
งผลงานเข้
าประกวดกรุ
ณาเก็
บไฟล์
ภาพต้
นฉบั
บไว้
เพื่
อเป็
นหลั
กฐาน  
6.
 คณะกรรมการ
ตั
ดสิ
นการประกวดภาพถ่
ายจะพิ
จารณาภาพจากผลที่
ปรากฏบนภาพอั
ดขยายเท่
านั้
น  
7.
 ถ้
าผู
ส่
งภาพได้
รั
บหลายรางวั
ล จะตั
ดสิ
นให้
ได้
รางวั
ลสู
งสุ
ดเพี
ยงรางวั
ลเดี
ยว และค�
าตั
ดสิ
นของ
คณะกรรมการถื
อเป็
นที่
สิ้
นสุ
ด  
8.
 พนั
กงานของบริ
ษั
ท เชฟรอนประเทศไทยส�
ารวจและผลิ
ต จ�
ากั
ด, บริ
ษั
ท เจ เอส แอล โกลบอล มี
เดี
ย จ�
ากั
ด, บริ
ษั
ท วิ
ริ
ยะธุ
รกิ
จ จ�
ากั
ด ไม่
มี
สิ
ทธิ์
ส่
งภาพเข้
าร่
วม
ประกวด  
9.
 ภาพที่
ได้
รั
บรางวั
ล บริ
ษั
ท เชฟรอนประเทศไทยส�
ารวจและผลิ
ต จ�
ากั
ด มี
สิ
ทธิ์
น�
าไปเผยแพร่
ในสื่
อทุ
กประเภทเพื่
อการประชาสั
มพั
นธ์
10.
 ขอสงวนสิ
ทธิ์
ในการเปลี่
ยนแปลงเงื่
อนไข
และกติ
กาตามความเหมาะสม
เปิ
ดรั
บภาพตั้
งแต่
บั
ดนี้
จนถึ
งวั
นที่
 20 สิ
งหาคม 2555
ดู
รายละเอี
ยดทาง
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...124