102
วั
ฒนธ รม
พระอิ
นทร์
ยั
งเป็
นตั
วละครส�
ำคั
ญในพุ
ทธประวั
ติ
โดยเฉพาะเหตุ
การณ์
ต่
าง ๆ ตั้
งแต่
เริ่
มแรกของ
การอั
ญเชิ
ญพระบรมโพธิ
สั
ตว์
ในขณะที่
เสวย
ทิ
พยสมบั
ติ
เป็
นท้
าวสั
นดุ
สิ
ตอยู
ในดุ
สิ
ตสวรรค์
จุ
ติ
ลงปฏิ
สนธิ
ยั
งครรภ์
พระนางสิ
ริ
มหามายา
พระอิ
นทร์
เป็
นประธานในการเฉลิ
มฉลองเมื่
อ 
พระโพธิ
สั
ตว์
ประสู
ติ
อั
นเป็
นต้
นเรื่
องให้
อสิ
ตดาบส 
ผู้
เป็
นพระอาจารย์
ของพระเจ้
าสุ
ทโธทนะท�
ำนาย
ถึ
งการเป็
นศาสดา การมอบหมายให้
พระวิ
สสุ
กรรม- 
เทพบุ
ตรเนรมิ
ตสระโบกขรณี
ถวายสิ
ทธั
ตถะกุ
มาร
เป็
นผู
อั
ญเชิ
ญพระเมาลี
ขึ้
นไปประดิ
ษฐานยั
ง 
พระเกศแก้
วจุ
ฬามณี
 และร่
วมสรรเสริ
ญด้
วยการ 
เป่
าสั
งข์
วิ
ชยุ
ตรในคื
นที่
พระบรมโพธิ
สั
ตว์
ขึ้
ประทั
บเหนื
อโพธิ
บั
ลลั
งก์
ในคื
นตรั
สรู้
 เป็
นต้
๐๗
พระจุ
ฬามณี
เจดี
ย์
ยอดเขาพระสุ
เมรุ
บนสวรรค์
ชั้
นดาวดึ
งส์
จิ
ตรกรรมฝาผนั
ง 
อุ
โบสถวั
ดหนองยาวสู
ง 
จั
งหวั
ดสระบุ
รี
ราวสมั
ยรั
ชกาลที่
 ๕
๐๘
ความหมายของ “เมรุ
ในปั
จจุ
บั
เลื่
อนจากเขาพระสุ
เมรุ
ที่
ประทั
บของเทพ
มาสู่
พระเมรุ
ในพิ
ธี
ปลงศพของชนชั้
นสู
กระทั่
งกลายมาเป็
ฌาปนสถานตามวั
ดวา
อารามทั่
วประเทศ
เช่
นที่
วั
ดธรรมจั
กรเสมาราม
จั
งหวั
ดนครราชสี
มา
ด้
วยบทบาทของพระอิ
นทร์
ในฐานะของผู
มี
ส่
วนร่
วมในเหตุ
การณ์
ต่
าง ๆ ในพุ
ทธประวั
ติ
จนกระทั่
งการตรั
สรู
ของพระพุ
ทธองค์
 จึ
งย่
อม
สอดคล้
องกั
บพระราชภารกิ
จในฐานะอั
คร 
พุ
ทธศาสนู
ปถั
มภกของพระมหากษั
ตริ
ย์
อย่
าง 
แนบแน่
น และย่
อมก�
ำหนดหมุ
ดหมายเชื่
อมโยง
กั
บเขาพระสุ
เมรุ
อย่
างหลี
กเลี่
ยงไม่
ได้
1...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...124