98
วั
ฒนธ รม
นานมาแล้
ที่
มนุ
ษย์
เฝ้
ามองและ 
ตั้
งค�
ำถามต่
อภู
เขาอั
นเป็
นภู
มิ
ลั
กษณ์
ทาง
ธรรมชาติ
ในฐานะของผื
น “แผ่
นดิ
น” ที่
ยื่
นสู
งขึ้
ไปสู
 “ท้
องฟ้
า” น่
าสนใจว่
าผู
คนทุ
กชาติ
ทุ
กภาษา
เชื่
อว่
าบนยอดเขาที่
สู
งที่
สุ
ดในวั
ฒนธรรมของ
พวกเขาเป็
นที่
ตั้
งของ “สรวงสวรรค์
” ที่
สถิ
ตของ
เทพเทวา 
หากจะกล่
าวถึ
งภู
เขาศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ที่
มี
ความส�
ำคั
และทรงอิ
ทธิ
พลที่
สุ
ดในโลกฝ่
ายตะวั
นออก
เห็
นจะหนี
ไม่
พ้
นพื้
นที่
ห่
างไกลบนแนวเทื
อกเขา
หิ
มาลายั
นอั
นซั
บซ้
อนและสู
งชั
น ที่
แห่
งนั้
คื
อ “เขาไกลาส”  ที่
มี
ความหมายในภาษา
สั
นสกฤตว่
า “แก้
วผลึ
ก”  
๐๔
ภาพจั
กรวาลอั
นมี
เขาพระสุ
เมรุ
เป็
นประธาน
ตู้
พระธรรมลายรดน�้
ำ 
สมั
ยอยุ
ธยา 
พิ
พิ
ธภั
ณฑสถานแห่
งชาติ
เจ้
าสามพระยา 
จั
งหวั
ดพระนครศรี
อยุ
ธยา
๐๓
ปราสาทนครวั
รู
ปจ�
ำลองภู
เขาศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ถื
อเป็
นสั
ญลั
กษณ์
ของชาติ
มี
ปรากฏบนธงชาติ
กั
มพู
ชา
ทุ
กยุ
คทุ
กสมั
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,...124