วั
นภาษาไทย
แห่
งชาติ
๒๙
กรกฎาคม
ร่
วมภาคภู
มิ
ใจในภาษาประจ�
ำชาติ
เอกลั
กษณ์
ที่
สั่
งสมถ่
ายทอดจากอดี
ตถึ
งปั
จจุ
บั
ภาษาไทยหนึ่
งในความงดงามของ
มรดกภู
มิ
ปั
ญญาทางวั
ฒนธรรม
พบกั
บกิ
จกรรมที่
น่
าสนใจมากมาย
พิ
ธี
มอบเข็
มและโล่
เชิ
ดชู
เกี
ยรติ
แด่
ปู
ชนี
ยบุ
คคลด้
านภาษาไทย
การแสดงจากศิ
ลปิ
นรางวั
ลเพชรในเพลง
การแสดงพื้
นบ้
านประกอบภาษาไทยถิ่
น ๔ ภาค
งานวั
นภาษาไทยแห่
งชาต
วั
นที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุ
มใหญ่
ศู
นย์
วั
ฒนธรรมแห่
งประเทศไทย
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 124