กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
91
เหล็
 สมั
ยก่
อนวั
ตถุ
ดิ
บของโรงตี
เหล็
กจะเลื
อกใช้
เหล็
เก่
า เช่
นเหล็
กรางรถไฟ และเหล็
กจากต่
างประเทศ เช่
เยอรมนี
ญี่
ปุ
น ต้
องไปซื้
อถึ
งตลาดน้
อย ราชวงศ์
  ซึ่
งเป็
แหล่
งรวมร้
านขายเหล็
กเก่
า โดยสกั
ดออกมาขายเป็
นเส้
น ๆ
เมื่
อซื้
อเหล็
กมาแต่
ละครั้
ง ช่
างต้
องมาทดลองตี
ดู
ก่
อน เพื่
อให้
รู
คุ
ณภาพที่
แท้
จริ
ง ว่
ามี
ความแข็
งหรื
ออ่
อนมากน้
อยอย่
างไร
เหมาะสมกั
บงานประเภทใด 
เหล็
กที่
ดี
ที่
สุ
ด คื
อ 
เหล็
กผสม 
 ข้
างในเป็
นเหล็
กกล้
ามี
ความแข็
ง น�
ำมาหุ
มด้
วยเหล็
กเหนี
ยวซึ่
งมี
ความอ่
อนกว่
า แล้
น�
ำมาตี
เชื่
อมจนเป็
นเนื้
อเดี
ยวกั
น จะได้
เหล็
กที่
มี
ความคงทน
สู
ง เหล็
กแบบนี้
ทางช่
างเรี
ยกว่
า “เหล็
กตั้
ง”  มั
กน�
ำมาท�
ำมี
ดายหญ้
า มี
ดปั
งตอ เคี
ยวเกี่
ยวข้
าว 
ส่
วนใหญ่
โรงตี
เหล็
กปากคลองบางคะแนะจะผลิ
ต 
เครื่
องมื
อการเกษตรเป็
นหลั
ก เพราะลู
กค้
าโดยมากเป็
ชาวนาชาวสวนฝั
งธนบุ
รี
 รวมถึ
งจั
งหวั
ดใกล้
เคี
ยง เช่
นครปฐม ราชบุ
รี
 สุ
พรรณบุ
รี
 ฉะเชิ
งเทรา เป็
นต้
น 
เครื่
องมื
อที่
ผลิ
ตมากที่
สุ
ดคื
อ 
เคี
ยวเกี่
ยวข้
าว
 เริ่
มท�
ตั้
งแต่
ช่
วงตรุ
ษจี
นเพื่
อเตรี
ยมไว้
ขายในช่
วงเก็
บเกี่
ยวทั้
ง 
นาปรั
งและนาปี
  ชาวนาแต่
ละถิ่
นจะมี
เคี
ยวที่
ถนั
ดมื
อต่
างกั
ไปตามลั
กษณะของข้
าวที่
ปลู
ก  การท�
ำเคี
ยวจะท�
ำตามแบบ
ที่
ลู
กค้
าร่
างมาให้
  ความแตกต่
างของเคี
ยวแยกแยะได้
จาก
ความโค้
งของคอเคี
ยว และความกว้
างยาวของใบเคี
ยว 
เช่
น 
เคี
ยวคอนกกระสา
 มี
ใบใหญ่
 ยาว ช่
วงคอโค้
งมาก
เหมื
อนคอนกกระสา 
พร้
าหวด
 เป็
นเครื่
องมื
อขนาดใหญ่
 ยาวเกื
อบ ๑ เมตร
หน้
าโค้
ง กว้
างประมาณ ๕ นิ้
ว เพื่
อให้
เหมาะกั
บการหวด
หญ้
าตามท้
องนา ร่
องสวน  ระยะหลั
งมี
คนใช้
น้
อยลง เพราะ
เริ่
มใช้
เครื่
องตั
ดหญ้
จอบ
 มี
หลายประเภท ได้
แก่
จอบใบ
 ใช้
ขุ
ดดิ
น 
จอบสวนพลู
 เป็
นจอบขนาดเล็
ก แบน ยาว เหมาะกั
บการ
ขุ
ดดิ
นในสวนพลู
 ที่
มี
ไม้
ค้
าง (พลู
เป็
นพั
นธุ
ไม้
เลื้
อย จึ
งต้
อง 
ท�
ำไม้
ค้
างให้
ต้
นขึ้
นไปเกาะ)  
จอบง่
าม
 เป็
นเครื่
องมื
อฟั
นดิ
ให้
ร่
วน ลั
กษณะเป็
นซี่
เหล็
กสองซี่
 มี
หลายแบบตามการใช้
งานจึ
งไม่
สามารถผลิ
ตโดยใช้
เครื่
องจั
กรปั
มอย่
างปั
จจุ
บั
นได้
เพราะความหนาของสั
นแต่
ละซี่
มี
ขนาดไม่
เท่
ากั
น เช่
น 
จอบ
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...124