88
วั
ฒนธ รม
ย่
านภาษี
เจริ
ญ ฝั
งธนบุ
รี
 มี
โรงตี
เหล็
กอยู
แห่
งหนึ่
ง แม้
จะเลิ
กกิ
จการไปนั
บ ๑๐ ปี
แล้
ว แต่
ยั
งคงเก็
บรั
กษาเครื่
องไม้
เครื่
องมื
อต่
าง ๆ ไว้
อย่
างครบถ้
วน  เมื่
อน�
ำมาพิ
จารณา
ประกอบกั
บค�
ำบอกเล่
าจากความทรงจ�
ำของผู
เป็
นเจ้
าของ
ย่
อมแสดงให้
เห็
นภู
มิ
ปั
ญญาของช่
างแขนงนี้
ได้
ชั
ดเจน  
โรงตี
เหล็
กแห่
งนี้
ตั้
งอยู
บริ
เวณปากคลองบางคะแนะ
ล�
ำคลองสายเล็
ก ๆ ที่
ขุ
ดเชื่
อมกั
บคลองภาษี
เจริ
ญ เยื้
องกั
วั
ดนิ
มมานรดี
ในฝั
งตรงข้
ามกั
น คนละแวกนั้
นเรี
ยกกั
นว่
า 
“โรงตี
เหล็
กปากคลองบางคะแนะ” 
ผู
ถ่
ายทอดเรื่
องราวของโรงตี
เหล็
กแห่
งนี้
 คื
อคุ
ณแก้
ว 
คุ
ณพิ
สุ
ทธิ์
 และคุ
ณประเสริ
สามพี่
น้
องแห่
งตระกู
ลแสนยา-
กรานนท์
  ซึ่
งเติ
บโตมาท่
ามกลาง
บรรยากาศของโรงตี
เหล็
กเมื่
อ 
ครั้
งเตาไฟยั
งคุ
กรุ
น และทั้
งยั
ง 
เป็
นช่
างตี
เหล็
กฝี
มื
อดี
ที่
สื
บทอด
กิ
จการต่
อมาจากบิ
ดาอี
กด้
วย 
การท�
ำงานในโรงตี
เหล็
ก 
สมั
ยก่
อนเป็
นงานหนั
กและยาก
ล�
ำบาก ไม่
มี
เครื่
องจั
กรทุ
นแรง 
ใด ๆ ทุ
กขั้
นตอนต้
องอาศั
ยฝี
มื
และความช�
ำนาญ ที่
ส�
ำคั
ญการ
จะเป็
นช่
างตี
เหล็
กที่
ดี
 เพี
ยงมี
แรงอย่
างเดี
ยวยั
งไม่
พอ ต้
องมี
ไหวพริ
บ และที่
ส�
ำคั
ญคื
อต้
องมี
ใจรั
ย้
อนกลั
บไปสมั
ยแรกเริ่
กิ
จการ จ�
ำได้
ว่
าที่
บ้
านเปิ
ดเตาตี
เหล็
กมากถึ
งสองสามเตา 
ท�
ำให้
จ�
ำนวนคนงานมี
มากตามไปด้
วย  การเลื
อกเฟ้
นคน 
ที่
มาท�
ำงานด้
วยนั้
นก็
ไม่
ใช่
เรื่
องง่
าย เพราะการฝึ
กช่
างแต่
ละ
คนต้
องใช้
เวลานานหลายเดื
อน บางคนมาฝึ
กได้
ไม่
นาน 
ทนงานหนั
กไม่
ไหว ต้
องเลิ
กไปกลางคั
นก็
มี
 เพราะการฝึ
ก 
ช่
วงแรกต้
องฝึ
กมื
อให้
เคยชิ
นกั
บความร้
อน เนื่
องจากต้
อง 
จั
บเหล็
กร้
อนและโดนสะเก็
ดไฟทุ
กวั
น ผู
ฝึ
กจึ
งต้
องอดทนตี
เหล็
กจนกว่
ามื
อจะด้
าน ถ้
ามื
อพองก็
ต้
องกั
ดฟั
นทน  หรื
อ 
หากพองมากก็
ใช้
เที
ยนหยดเพื่
อให้
เนื้
อด้
านเร็
วขึ้
น เมื่
อ 
หนั
งมื
อหนาขึ้
น ความเจ็
บปวดจะบรรเทาลง ดั
งนั้
นการ 
ตี
เหล็
กหากท�
ำแล้
วต้
องท�
ำเป็
นกิ
จวั
ตร เพราะถ้
าหยุ
ดไป 
เป็
นเวลานาน เมื่
อกลั
บมาท�
ำอี
กครั้
ง นอกจากจะเมื่
อยขบไป
ทั้
งตั
ว ยั
งต้
องอดทนกั
บอาการมื
อพองไปอี
กระยะหนึ่
งเลย 
ที
เดี
ยว
ช่
างในโรงตี
เหล็
กจะแบ่
งหน้
าที่
กั
นเป็
นสองส่
วน คื
อ 
ช่
างตี
 กั
บ 
ช่
างแต่
คุ
ณแก้
วรั
บหน้
าที่
เป็
นช่
างตี
 ท�
ำงานหน้
าเตา มี
ลู
กมื
สองคน คอยผลั
ดกั
นตี
และดึ
งลู
กสู
บเป่
าลมใส่
เตา  
ส่
วนคุ
ณพิ
สุ
ทธิ์
รั
บหน้
าที่
เป็
น 
ช่
างแต่
ง มี
หน้
าที่
แต่
งคมเคี
ยว 
คมมี
ด นั
บเป็
นงานอั
นตรายไม่
น้
อยไปกว่
างานหน้
าเตาไฟ เพราะ
บ่
อยครั้
งที่
ได้
รั
บบาดแผลจาก 
ของมี
คม 
เครื่
องมื
อตี
เหล็
กที่
ส�
ำคั
ญ 
มี
เตาเผาเหล็
 เป็
นเตาที่
ก่
อขึ้
น 
ด้
วยอิ
ฐ ใช้
เผาเหล็
กให้
อ่
อนตั
ก่
อนน�
ำมาตี
ขึ้
นรู
ป ใช้
ถ่
านไม้
ไผ่
เป็
นเชื้
อเพลิ
ง และต้
องมี
ตะแกรง
ร่
อนเอาขี้
เถ้
าออก  
ลู
กสู
 ส�
ำหรั
เป่
าลมใส่
เตาไฟเพื่
อเร่
งความร้
อน
สมั
ยก่
อนเครื่
องสู
บลมเข้
าเตาใช้
มื
ออย่
างเดี
ยว ไม่
มี
เครื่
องสู
บลม
ไฟฟ้
าซึ่
งเป็
นอุ
ปกรณ์
ผ่
อนแรง
อย่
างสมั
ยนี้
ทั่
 ใช้
เป็
นแท่
น 
ตี
เหล็
ก  
ค้
อน
 ใช้
ตี
ขึ้
นรู
ปมี
หลายขนาด  
คี
มจั
บเหล็
 ใช้
คี
เหล็
กในขั้
นตอนการเผาและขณะตี
ถั
งน�้
 ใช้
ในขั้
นตอนชุ
แข็
ง คื
อน�
ำเหล็
กที่
ตี
ขึ้
นรู
ปแล้
วจุ่
มน�้
ำขณะร้
อนเพื่
อให้
มี
ความ 
แข็
งแรงทนทาน  และใช้
จุ
มแขน มื
อ เพื่
อคลายความร้
อน
กรรไกรตั
ดเหล็
 และ
เครื่
องจั
บยึ
ดเหล็
 เรี
ยกว่
า 
“ปากกา”
ส่
วนเครื่
องมื
อของช่
างแต่
ง สมั
ยก่
อนยั
งไม่
มี
เครื่
อง 
เจี
ยรไฟฟ้
า ต้
องใช้
ตะไบ เหล็
กขู
ดคมเคี
ยวคมมี
ด ค้
อนแต่
งมี
ด 
เพื่
อตบแต่
งคมและความเรี
ยบร้
อยของงานที่
ตี
แล้
ว 
คุ
ณแก้
ว แสนยากรานนท์
 ในวั
ย ๖๐ ปี
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...124