กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
87
ช่
าง
ตี
เหล็
แห่
ปากคลองบางคะแนะ
ในวั
นที่
เตา
ไร้
ไฟ
นอดี
ตเครื่
องมื
อเครื่
องใช้
ประเภทต่
าง ๆ 
ล้
วนเป็
นผลงานของช่
างฝี
มื
อ จนเมื่
อเกิ
ระบบการผลิ
ตแบบอุ
ตสาหกรรมที่
สามารถ
ผลิ
ตได้
จ�
ำนวนมาก รวดเร็
ว ต้
นทุ
นถู
ก ที่
ทางของ 
ช่
างฝี
มื
อในสั
งคมปั
จจุ
บั
นจึ
งเหลื
อน้
อยลงไปทุ
กที
“ช่
างตี
เหล็
ก”
 เป็
นช่
างฝี
มื
อแขนงหนึ่
งที่
ก�
ำลั
งตกอยู
ในสภาพนี้
  โรงตี
เหล็
กหลายแห่
งต้
องปิ
ดตั
วลง 
เพราะไม่
สามารถต้
านทานกั
บความเปลี่
ยนแปลงของ
สภาพสั
งคมได้
 และสิ่
งที่
อาจเลื
อนหายตามไปด้
วย 
ก็
คื
อภู
มิ
ปั
ญญาการตี
เหล็
กที่
สื
บทอดกั
นมาแต่
อดี
คุ
ณแก้
ว แสนยากรานนท์
ถ่
ายที่
โรงตี
เหล็
กปากคลองบางคะแนะ 
ภาษี
เจริ
ญ เมื่
อปี
พ.ศ. ๒๕๓๕
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...124