กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
95
โลกสองสี
กองบรรณาธิ
การ
ภาพโปสต์
การ์
ดเก่
า ไม่
ทราบอายุ
แน่
ชั
ราวทศวรรษ ๒๔๖๐-๒๔๗๐ หรื
อรั
ชกาลที่
๖-รั
ชกาลที่
โปสต์
การ์
ดแผ่
นนี้
 มี
ค�
ำบรรยายบนภาพว่
า “มะโนรา” 
มะโหรศพพื้
นเมื
องสงขลา (มโนราห์
 มหรสพพื้
นเมื
องสงขลา)
ภาพถ่
ายต้
นฉบั
บคงบั
นทึ
กไว้
ระหว่
างเทศกาลหรื
องานพิ
ธี
ที่
มี
โนรามาปลู
กโรงแสดงกั
น  ในที่
นี้
คงต้
องยึ
ดถื
อตามค�
บรรยายเดิ
มว่
าคงเป็
นคณะโนราเมื
องสงขลา  
ภาพโนราเมื
องสงขลาโรงนี้
จะเห็
นว่
ามี
การวางองค์
ประกอบต่
าง ๆ ของภาพส�
ำหรั
บเข้
าฉากถ่
ายรู
ปโดยเฉพาะ
เห็
นได้
จากการจั
บกลุ
มคณะนั
กดนตรี
มาเข้
าแถวเรี
ยงกั
นไว้
สองด้
าน  ด้
านซ้
าย (ของผู
ชม) มี
กรั
บ ฉิ่
ง โหม่
ง และปี
  ส่
วน
ทางขวา มี
ทั
บและกลอง โดยมี
นายโรงยื
นกลาง ขนาบข้
าง
ด้
วยเด็
ก ๆ ที่
คงเป็
นลู
กศิ
ษย์
  ทางซ้
ายมื
อมี
พราน  ทุ
กคนอยู
หน้
าโรงโนราที่
ปลู
กขึ้
นชั่
วคราว  รอบ ๆ มี
ชาวบ้
านที่
มาจั
กลุ
มมุ
งดู
กั
นทั้
งเด็
กและผู
ใหญ่
อี
กหลายสิ
บคน  เรี
ยกได้
ว่
ภาพเดี
ยวมี
คณะโนราครบหมดทั้
งโรงพร้
อมด้
วยผู
ชม  ถ้
สั
งเกตเด็
กคนทางขวาจะยั
งเห็
นมื
อผู
ใหญ่
มาช่
วยจั
บแขน 
ข้
างขวาให้
เข้
าท่
าเข้
าทางส�
ำหรั
บการถ่
ายรู
ปครั้
งนี้
น่
าเสี
ยดายที่
ไม่
ปรากฏหลั
กฐานข้
อมู
ลว่
าเป็
นภาพโนรา
คณะใด หรื
อใครเป็
นนายโรง รวมทั้
งเป็
นการแสดงที่
ไหน 
เมื่
อใด    
“มะโนรา”
มะโหรศพพื้
นเมื
องสงขลา
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...124