ภู
เขาศั
กดิ
สิ
ทธิ ์
 :
จากภู
มิ
ลั
กษณ์
ทางธรรมชาติ
สู่
ส�
ำนึ
กทาง
วั
ฒนธรรม
๐๒
พระศิ
วะและพระนางปารวตี
มหาเทพในศาสนาฮิ
นดู
ผู้
ประทั
บอยู่
เหนื
อเขาไกลาส
(ภาพสลั
กหิ
นศิ
ลปะอิ
นเดี
ยภาคใต้
หอศิ
ลป์
พระราชวั
งเมื
องตั
ญชาวู
ร์
รั
ฐทมิ
ฬนาฑู
 ประเทศอิ
นเดี
ย)
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...124