กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
85
บทละคร
ราโชมอน
หรื
อ “ประตู
ผี
” ดั
ดแปลงจากบทภาพยนตร์
ปี
 พ.ศ. ๒๔๙๓ ชื่
อเดี
ยวกั
น 
ของ อาคิ
ระ คุ
โรซาวะ ผู้
ก�
ำกั
บภาพยนตร์
ชาวญี่
ปุ่
น โดยเพิ่
มเติ
มบทพู
ดแนว “เสี
ยดสี
” ตามความถนั
ของผู
เขี
ยน  บทละครที่
เล่
าถึ
งเหตุ
ฆาตกรรมจากมุ
มของผู
อยู
ในเหตุ
การณ์
สี่
คนที่
แตกต่
างกั
นอย่
าง 
สิ้
นเชิ
งนี้
 เคยน�
ำออกแสดงหน้
าพระที่
นั่
ง ณ หอประชุ
มมหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร์
 ในปี
 พ.ศ. ๒๕๐๘
โดยมี
ผู
เขี
ยนรั
บบทเป็
น “คนท�
ำช้
อง” (วิ
กผม) ตั
วละครส�
ำคั
ญของเรื่
อง  ต่
อมาในวาระ ๑๐๐ ปี
ชาตกาล
ของ ม.ร.ว. คึ
กฤทธิ์
  ม.ล. พั
นธุ
เทวนพ เทวกุ
ล ได้
น�
ำมาดั
ดแปลงกลั
บไปเป็
นภาพยนตร์
อี
กครั้
ง 
โดยเปลี่
ยนฉากเป็
นล้
านนายุ
คดึ
กด�
ำบรรพ์
 ในชื่
อุโมงค์ผาเมือง
เรื่
องหมาๆ
เรื่
องของคนรั
กหมา
รวมพิ
มพ์
ครั้
งแรกในปี
 พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่
อเป็
นของช�
ำร่
วยเนื่
องในวั
นเกิ
ดของ 
ผู
เขี
ยน  เรื่
องหมา ๆ หลายเรื่
องในเล่
ม ตั
ดตอนมาจากงานเขี
ยนเก่
าของคุ
ณชาย เช่
น “มอม” เรื่
องสั้
น 
สุ
ดคลาสสิ
กที่
ได้
รั
บคั
ดเลื
อกไปอยู
ในหนั
งสื
อเรี
ยนภาษาไทยยุ
คหนึ่
ง บางตอนมาจาก
ห้
วงมหรรณพ
หนั
งสื
อธรรมชาติ
วิ
ทยาแนวพุ
ทธ บางชุ
ด เช่
น “หมาผมหาย” มาจากคอลั
มน์
สยามรั
ฐ หน้
า ๕
  แต่
มี
ส่
วนที่
เขี
ยนขึ้
นใหม่
โดยเฉพาะด้
วย คื
อ “หมาร่
วมสมั
ย” ซึ่
งเล่
าถึ
งนานาหมาในบ้
านซอยสวนพลู
ขณะนั้
น 
ต�
ำรากั
บข้
าว
น�้
ำพริ
เริ่
มต้
นจากการเขี
ยนแนะน�
ำวิ
ธี
การกิ
นและต�
ำราน�้
ำพริ
กส�
ำหรั
บสั
งคมไทย 
สมั
ยใหม่
เป็
นตอน ๆ ลงใน
สยามรั
 ช่
วงปี
 พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่
อจากเรื่
อง
กาเหว่
าที
บางเพลง
 ก่
อนที่
ต่
อมา
จะมาพิ
มพ์
รวมเล่
มในปี
 พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู
เขี
ยนบอกไว้
ว่
า “เรื่
องน�้
ำพริ
กที่
คนไทยกิ
นกั
นนั้
น ถ้
าจะบอก
ต�
ำราครกละวั
น ก็
ไม่
มี
ที่
สิ้
นสุ
ด” เนื้
อหาที่
เล่
าไว้
นั้
นจึ
งครอบคลุ
มบรรดากั
บข้
าวที่
คนไทยโบราณ 
เรี
ยกว่
า “เครื่
องจิ้
ม” ทั้
งหลาย อั
นได้
แก่
 น�้
ำพริ
ก กะปิ
พล่
า ไตปลา แสร้
งว่
า ป่
น และหลนสารพั
ดชนิ
อ่
านแล้
วไม่
อยากตั
กข้
าวมากิ
นก็
ให้
รู้
ไป !  
๑๐
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...124