96
วั
ฒนธ รม
แผ่
นดิ
นเดี
ยว
เรื่
อง : เกรี
ยงไกร เกิ
ดศิ
ริ
ภาพ/ค�
ำบรรยายภาพ : ศรั
ณย์
 ทองปาน
๐๑
เทวสถานพฤหธิ
ศวร 
เมื
องตั
ญชาวู
ร์
 รั
ฐทมิ
ฬนาฑู
 อายุ
กว่
า ๑,๐๐๐ ปี
เทวสถานพระศิ
วะแห่
งนี้
มี
นามในศิ
ลาจารึ
กว่
า 
“ทั
กษิ
ณเมรุ
” (เขาพระสุ
เมรุ
แดนใต้
)
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...124