80
วั
ฒนธ รม
คอลั
มน์
ตอบจดหมายที่
มี
สื
บเนื่
องมาหลายสิ
บปี
ของเขา
ก็
ยุ
ติ
มาตั้
งแต่
น�้
ำท่
วมบ้
าน “สิ
งห์
สนามหลวงจมน�้
ำ...ยั
งไม่
โผล่
เลย” เขาพู
ดติ
ดตลก
ในวั
นนั้
น สุ
ชาติ
เปิ
ดใจเรื่
องการได้
รั
บคั
ดเลื
อกให้
เป็
ศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
 พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่
า 
“เวลาคนเขาจะปลอบใจเรื่
องหนั
งสื
อที่
เสี
ยหาย เขาก็
จะ
บอกว่
า-ก็
นายได้
เป็
นศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
แล้
วนี่
-อะไรท�
ำนองนั้
ผมฟั
งแล้
วก็
รู
สึ
กว่
าไม่
ใช่
 มั
นเป็
นคนละเรื่
องกั
น เพี
ยงแต่
มั
บั
งเอิ
ญมาสอดคล้
องกั
น แล้
วผมมองว่
ายั
งมี
คนอื่
นที่
น่
าจะ
เหมาะสมกว่
าผม ยั
งมี
อี
กหลายคนที่
เขาเป็
นหลั
กไมล์
 (mile-
stone) ในยุ
คของเขา...
“แต่
คนที่
ต่
อสู
ให้
ผมในการเสนอชื่
อ เขาก็
หวั
งดี
จริ
ง ๆ 
เขาบอกว่
าพี่
อยู
นอกระบบมาตลอด พี่
ไม่
ใช่
มนุ
ษย์
เงิ
นเดื
อน 
เจ็
บไข้
ได้
ป่
วยก็
เบิ
กไม่
ได้
...ผมก็
มองดู
ว่
าศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
เป็
นเกี
ยรติ
 เป็
นรางวั
ล เป็
นเหมื
อนบ�
ำนาญของชี
วิ
ตที่
เหลื
ออยู
พอเป็
นศิ
ลปิ
นแห่
งชาติ
แล้
ว ผมก็
เลยกลายเป็
นคนประเภทที่
‘เบิ
กได้
’ (หั
วเราะ)”
ส่
วน “งานศิ
ลปะติ
ดตั้
งจั
ดวาง” ที่
ยั
งคงกองระเกะระกะ
อยู
รอบบ้
านนั้
น เจ้
าของบ้
านเล่
าว่
ามี
หน่
วยงานแห่
งหนึ่
งมา
ขอรั
บบริ
จาคเพื่
อส่
งเข้
าโรงงานย่
อยเอาเยื่
อกระดาษไปรี
ไซเคิ
เป็
นโต๊
ะ-เก้
าอี้
ส�
ำหรั
บโรงเรี
ยนที่
ขาดแคลน ซึ่
งก็
ได้
ตกลงมอบ
ให้
ไปแล้
ว เหลื
อเพี
ยงรอให้
ทางผู
รั
บบริ
จาคมาขนไปเอง
เท่
านั้
น 
ขอขอบคุ
คุ
ณสุ
ชาติ
 สวั
สดิ์
ศรี
, คุ
ณ “ศรี
ดาวเรื
อง” และคุ
ณโมน สวั
สดิ์
ศรี
สั
มภาษณ์
สุ
ชาติ
 สวั
สดิ์
ศรี
, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕.
อ้
างอิ
ธี
รา สุ
ขสวั
สดิ์
 ณ อยุ
ธยา. 
เสี
ยงจากความเงี
ยบ สั
มพั
นธบท “สุ
ชาติ
สวัสดิ
์ศรี” และวรรณกรรมฝรั
่งเศส
. กรุ
งเทพฯ: สายธาร, ๒๕๔๗.
นกป่
า อุ
ษาคเนย์
 (นามแฝง). “จากวรรณกรรมสู
วิ
จิ
ตรศิ
ลป์
และหนั
ง 
ทดลอง ‘สิ
งห์
สนามหลวง’” จุ
ดประกายวรรณกรรม
กรุ
งเทพธุ
รกิ
ปี
ที่
 ๒๐ ฉบั
บที่
 ๖๖๓๙ (๒๖ พฤศจิ
กายน ๒๕๔๙): ๒-๔.
ศรั
ณย์
 ทองปาน. “ศิ
ลป์
ของสิ
งห์
ฯ” 
สารคดี
 ฉบั
บที่
 ๒๐๙ (กรกฎาคม 
๒๕๔๕): ๑๔๙-๑๕๕.
สุ
ชาติ
 สวั
สดิ์
ศรี
.
ดาวเรื
องบิ
นข้
ามฟ้
า จิ
นตนาการสามบรรทั
. พิ
มพ์
ครั้
ง 
ที่
 ๒ กรุ
งเทพฯ: ทางเลื
อก, ๒๕๔๗.
ดอกไม้
ริ
มทาง (๒๕๓๙) ๓๖
x
๕๔ เซนติ
เมตร 
สี
ปาสเตลบนกระดาษ
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...124