กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
79
Evergreen Tree (๒๕๓๙) ๖๐
x
๘๐ เซนติ
เมตร สี
อะครี
ลิ
กบนผ้
าใบ
อ�
ำนาจวรรณกรรม (๒๕๔๐)
๗๘
x
๑๐๘ เซนติ
เมตร
หมึ
กจี
นบนกระดาษ
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...124