78
วั
ฒนธ รม
งู
เกี้
ยว (๒๕๔๐)
๗๘
x
๑๐๘ เซนติ
เมตร
หมึ
กจี
นบนกระดาษ
โบสถ์
ที่
นิ
วเม็
กซิ
โก (๒๕๓๙) ๓๖
x
๕๔ เซนติ
เมตร สี
อะครี
ลิ
กบนกระดาษ
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...124