กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
77
หิ่
งห้
อย (๒๕๔๑) ๗๘
x
๑๐๘ เซนติ
เมตร สี
สเปรย์
บนกระดาษ
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...124