กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
45
จระเข้
ฟาดหาง
หนึ่
งในแม่
ไม้
มวยไทยที่
รู้
จั
กชื่
อเสี
ยงกั
นดี
ที่
สุ
ด 
แม่
ไม้
นี้
ใช้
ส้
นเท้
าฟาดไปทางด้
านหลั
ง 
เมื่
อคู่
ต่
อสู้
พลาดถลั
นเสี
ยหลั
กจึ
งหมุ
นตั
วเตะ 
ด้
วยลู
กเหวี่
ยงส้
นเท้
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...124