กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
51
การไหว้
ครู
ก่
อนขึ้
นชกเป็
นธรรมเนี
ยมปฏิ
บั
ติ
อั
นขาดไม่
ได้
ของมวยไทย  ก่
อนขึ้
นเวที
ชกมวยทุ
กครั้
งนั
กมวยไทยจะต้
อง
ร่
ายร�
ำท่
วงท่
าเพื่
อระลึ
กถึ
งพระคุ
ณของผู้
ฝึ
กสอน  
รวมทั้
งเป็
นการสร้
างขวั
ญก�
ำลั
งใจ  ตลอดจนเป็
นอุ
บาย
เพื่
อให้
ร่
างกาย แขน ขา เข่
า ศอก ได้
เคลื่
อนไหว
คลายความฝื
ดก่
อนออกไปโรมรั
นกั
บคู่
ต่
อสู้
ท่
าไหว้
ครู
อาจมี
ลี
ลาแตกต่
างกั
นไปในแต่
ละส�
ำนั
ก อาทิ
มวยไชยานิ
ยมไหว้
ครู
ด้
วยท่
าเสื
อลากหาง  
หากเป็
นครู
กิ
มเส็
ง ทวี
สิ
ทธิ์
 ครู
มวยชื่
อดั
งในอดี
ต 
ส�
ำนั
กของท่
านมี
ท่
าร�
ำไหว้
ครู
คื
อท่
าย่
างสุ
ขเกษม
ซึ่
งแบ่
งเป็
นท่
านั่
งกั
บท่
ายื
พิ
ธี
ยกครู
หรื
อขึ้
นครู
เป็
นพิ
ธี
เพื่
อการยอมรั
ซึ่
งกั
นและกั
นระหว่
างครู
กั
บศิ
ษย์
ท�
ำให้
ผู้
เป็
นศิ
ษย์
เกิ
ดความเชื่
อมั่
นศรั
ทธาในครู
มวยของตน  
ครู
มวยจะเน้
นย�้
ำให้
ลู
กศิ
ษย์
ตั้
งมั่
นในความดี
ก่
อนจะท�
ำการฝึ
กมวย
ลมหายใจ
ภู
มิ
แผ่
นดิ
นไทย
ปั
จจุ
บั
นชื่
อที่
เรี
ยกกั
นทั
บศั
พท์
ในภาษาอั
งกฤษว่
า 
“Muay Thai” เป็
นที่
รู
จั
กแพร่
หลายไปทั่
วโลก  ประเทศต่
าง ๆ 
ในยุ
โรปและอเมริ
กาจั
ดแข่
งขั
นชกมวยไทยสม�่
ำเสมอ  แม้
กระทั่
งในแอฟริ
กา หรื
อประเทศจี
นก็
เช่
นกั
น  หลั
งแขวนนวม
นั
กมวยไทยจ�
ำนวนหนึ่
งตั
ดสิ
นใจข้
ามน�้
ำข้
ามทะเลไปยึ
ดอาชี
ครู
สอนมวยไทยในต่
างแดน  ขณะเดี
ยวกั
นก็
มี
ชาวต่
างประเทศ 
ดั้
นด้
นมาถึ
งเมื
องไทยเพื่
อเรี
ยนรู
ศิ
ลปะการต่
อสู
ด้
วยมื
อเปล่
ที่
มี
พิ
ษสงรอบด้
านแขนงนี้
  สิ่
งเหล่
านี้
ยิ่
งท�
ำให้
ชื่
อเสี
ยงของ
มวยไทยเป็
นที่
รู้
จั
กขจรขจายยิ่
งขึ้
น 
อย่
างไรก็
ตามรายละเอี
ยดอั
นลึ
กซึ้
งที่
บรรพบุ
รุ
ษไทย
สั่
งสมมาแต่
โบราณ อาทิ
 แม่
ไม้
มวยไทยต่
าง ๆ กลั
บเริ่
มถู
มองข้
าม  บั
ดนี้
คนไทยจ�
ำนวนหนึ่
งรั
บรู
กั
นเพี
ยงว่
า  มวยไทย
คื
อการต่
อสู
บนสั
งเวี
ยนผ้
าใบที่
ใช้
หมั
ดกั
บเท้
าเป็
นอาวุ
ธ  มี
ศอกกั
บเข่
าบ้
างดั
งที่
เห็
นประปรายในรายการมวยทางโทรทั
ศน์
หรื
อการแสดงชกมวยไทยในศู
นย์
การค้
า จนมี
ค�
ำกล่
าวอย่
าง
วิ
ตกว่
านั
กมวยไทยสมั
ยใหม่
ไม่
เจนจบเรื่
องแม่
ไม้
มวยไทย
อาวุ
ธที่
งั
ดออกมาใช้
เผด็
จศึ
กก็
เหลื
อเพี
ยงไม่
กี่
อย่
าง 
ลมหายใจของมวยไทย ภู
มิ
ปั
ญญาไทยที่
เดิ
นทางผ่
าน
กาลเวลามานั
บร้
อยนั
บพั
นปี
จะยั
งโลดแล่
นอยู่
บนสั
งเวี
ยนอี
นานเท่
าไร ? 
ไหว้
ครู
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...124