กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
55
ในอดี
ตเมื่
อครั้
งชาวนายั
งคงท�
ำนาปี
ตามฤดู
กาล ยามนี้
ถื
อเป็
นช่
วงเวลาที่
ข้
าวก�
ำลั
งตั้
งท้
องอ่
อน ประดุ
จแม่
โพสพ-
เทพธิ
ดาแห่
งต้
นข้
าว-ก�
ำลั
งตั้
งท้
อง จึ
งอยากอาหารเหมื
อน 
สตรี
มี
ครรภ์
 ที่
ต้
องเอาใจใส่
หาเครื่
องเซ่
นสรวงอั
นมี
รสเปรี้
ยว
หวานให้
ท่
านได้
พอใจ ท่
านจะได้
ดู
แลรั
กษาให้
ต้
นข้
าวเจริ
งอกงามสมบู
รณ์
 ซึ่
งพิ
ธี
ดั
งกล่
าวชาวนาเรี
ยกว่
า 
ท�
ำขวั
ญข้
าว
หรื
อ 
เรี
ยกขวั
ญข้
าว
 หรื
อ 
สู่
ขวั
ญข้
าว
ผู
ท�
ำพิ
ธี
มั
กเป็
นหญิ
ง และต้
องตระเตรี
ยมไม้
ไผ่
สาน 
เป็
นเฉลวรู
ปห้
าเหลี่
ยม ชะลอมใบน้
อยที่
ใส่
เครื่
องสั
งเวย 
อั
นประกอบด้
วยผลไม้
 เช่
น กล้
วย ส้
ม อ้
อย หมากพลู
มะขาม เกลื
อ ฯลฯ รวมถึ
งน�
ำกระจก หวี
 แป้
ง น�้
ำอบ สี
ผึ้
ผ้
าซิ่
น สายสิ
ญจน์
 ธงกระดาษ ติ
ดตั
วไป เมื่
อพายเรื
อเข้
าทุ
และเลื
อกกอข้
าวที่
ดู
หนาแน่
นกว่
าที่
อื่
นได้
แล้
ว ก็
จะน�
ำเฉลว
ปั
กกั
บหลั
กไม้
หรื
อกิ่
งไม้
 ประดั
บธงกระดาษ เอาชะลอมสาน
และกระจกผู
กกั
บหลั
ก รวบต้
นข้
าวสุ
มเข้
าหากั
นโดยใช้
สายสิ
ญจน์
ผู
ก น�
ำผ้
าซิ่
นวางพาด แล้
วใช้
หวี
หวี
ใบข้
าว 
ประแป้
ง พรมน�้
ำอบ ป้
ายสี
ผึ้
งให้
ต้
นข้
าว พร้
อมกั
บร้
องเรี
ยก
ขวั
ญหรื
อพู
ดกั
บแม่
โพสพด้
วยถ้
อยค�
ำไพเราะ อ่
อนน้
อมต่
อ 
แม่
โพสพ ที่
ท�
ำเช่
นนี้
ก็
ด้
วยเชื่
อว่
า แม่
โพสพหรื
อแม่
ข้
าวนี้
ขี้
น้
อยใจ ถ้
าปฏิ
บั
ติ
ไม่
ดี
 ไม่
เคารพแม่
 กระท�
ำรุ
นแรงต่
อแม่
แล้
ว แม่
จะหนี
จากไป อั
นจะส่
งผลให้
เกิ
ดความอดอยาก 
ดั
งปรากฏในต�
ำราปลู
กข้
าวของไทยกล่
าวไว้
ว่
า “...อั
นแม่
พระโพสพนี้
ขวั
ญอ่
อนนั
ก มั
กตกใจ อย่
าดู
หมิ่
น...”
ประเพณี
การท�
ำขวั
ญข้
าวเป็
นประเพณี
ที่
ชาวนาไทย 
ท�
ำทั่
วทุ
กภาค แต่
มี
วิ
ธี
การปฏิ
บั
ติ
แตกต่
างกั
นในแต่
ละภาค
ชาวนาภาคกลางและภาคใต้
ท�
ำขวั
ญข้
าวหลายครั้
ง ตั้
งแต่
เริ่
มมี
เมล็
ดข้
าวอยู
ในรวง ตอนเก็
บเกี่
ยวขนข้
าวเข้
าลาน และ
ตอนขนข้
าวเข้
ายุ
ง ส่
วนชาวนาภาคเหนื
อและภาคอี
สานจะ
ท�
ำขวั
ญข้
าวในช่
วงที่
ได้
ผลผลิ
ตแล้
ว และเตรี
ยมขนข้
าวเข้
า 
ยุ้
งเท่
านั้
น 
ดั
งนั้
นขั้
นตอนที่
ชาวนาทั่
วทุ
กภาคท�
ำพิ
ธี
รั
บขวั
ญข้
าว 
ร่
วมกั
นก็
คื
อ ตอนเก็
บเกี่
ยวข้
าวแล้
วและเตรี
ยมขนขึ้
นยุ
ง 
โดยชาวนาภาคกลางหลั
งจากเก็
บเกี่
ยวแล้
ว เมื่
อขนข้
าวมาที่
ลานนวดข้
าว จะมี
พิ
ธี
เรี
ยกขวั
ญแม่
โพสพมาสู
ลาน ซึ่
งเจ้
าของ
นาฝ่
ายหญิ
งจะท�
ำพิ
ธี
ตอนเย็
นวั
นศุ
กร์
 มี
เครื่
องบั
ตรพลี
ประกอบพิ
ธี
 ได้
แก่
 ขนมต้
มแดง ขนมต้
มขาว ขนมหู
ช้
าง 
ใส่
กระทงใบเล็
ก ๆ พร้
อมไข่
ต้
มและข้
าวปากหม้
อหนึ่
งปั
กล้
วยน�้
ำว้
าหวี
งามกั
บเครื่
องนุ่
งห่
มใหม่
หนึ่
งชุ
ด ธงกระดาษสี
สร้
อยแหวนเงิ
นทอง กระบอกใส่
น�้
ำ และน�้
ำมนต์
ธรณี
สาร 
ที่
เคยเห็
นในท้
องถิ่
นอยุ
ธยานั้
น เมื่
อเกี่
ยวเสร็
จและขน
ข้
าวเข้
าลานแล้
ว เจ้
าของนาฝ่
ายหญิ
งจะไปรั
บขวั
ญแม่
ข้
าว
กลั
บเรื
อนในวั
นศุ
กร์
แต่
เช้
ามื
ด เมื่
อถึ
งทุ
งนาที่
ตอนนี้
เหลื
อแต่
ซั
งสี
น�้
ำตาล เจ้
าของนาจะหารวงข้
าวที่
ค้
างซั
งอยู
สั
กสามสี่
รวงมาผู
กรวบให้
เป็
นหุ
นแม่
โพสพขนาดเล็
กๆ ที่
ทางโคราช 
จะเรี
ยกว่
า ตาปุ
ก แต่
ทางภาคกลางไม่
มี
ชื่
อเรี
ยก จากนั้
นน�
หุ
นและธงสามสี
มั
ดเข้
าด้
วยกั
นด้
วยด้
ายสามสี
 แล้
วปั
กธง 
ตอนที่
ชาวนาทั่
วทุ
กภาค
ท�
ำพิ
ธี
รั
บขวั
ญข้
าวร่
วมกั
นก็
คื
ตอนเก็
บเกี่
ยวข้
าวแล้
วและเตรี
ยมขนขึ้
นยุ้
ง  
โดยชาวนาภาคกลางหลั
งจากเก็
บเกี่
ยวแล้
เมื่
อขนข้
าวมาที่
ลานนวดข้
าว
จะมี
พิ
ธี
เรี
ยกขวั
ญแม่
โพสพมาสู่
ลาน
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...124