กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
35
กริ
ชยั
งเป็
นส่
วนส�
ำคั
ญในศิ
ลปะการแสดง
ของโลกมลายู
 เช่
นการร�
ำสิ
ละ ที่
ใช้
ผู้
แสดงสองคน
มาร่
ายร�
ำกริ
ช โดยมุ่
งเน้
นท่
าทางคล่
องแคล่
วงดงาม 
มากกว่
าการต่
อสู้
อย่
างเอาจริ
งเอาจั
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...124