กรกฎาคม-กั
นยายน
๒๕๕๕
53
สู่
ขวั
ญข้
าว
สู่
ขวั
ญชาวนา
“แม่
โพสี
 แม่
โพสพ แม่
นพดารา แม่
จั
นเทวี
 แม่
ศรี
โสดา เชิ
ญแม่
มาสั
งเวย 
เครื
องกระยาบวช อยู
บ้
านนา อยู
เขาคิ
ชฌกู
ฏ ขอเชิ
ญให้
แม่
มา แพ้
ท้
องแพ้
ไส้
 อยาก
กิ
นเปรี
ยวกิ
นหวาน กิ
นมั
นกิ
นเค็
ม นานอกนาใน นาซ้
ายนาขวา ขอเชิ
ญแม่
มาเสวย
เครื
องกระยาบวช ขอให้
ข้
าวงามดี
 ไม่
มี
ภั
ยเบี
ยดเบี
ยน ขอให้
ต้
นเท่
ากระบอง 
ท้องเท่ากระบุง รวงเท่าดอกข่า ให้ดีทั
่วไร่ทั
่วนา”
เสี
ยงอั
ญเชิ
ญแม่
โพสพให้
มารั
บเครื่
องสั
งเวยในลั
กษณะนี้
จะดั
งตามท้
องนาผื
นนั้
น 
ผื
นนี้
ในช่
วงเย็
นวั
นศุ
กร์
ใดศุ
กร์
หนึ่
งหลั
งออกพรรษาไปแล้
ว ด้
วยเวลานั้
นท้
องทุ
งภาคกลางก�
ำลั
เจิ่
งนองจากน�้
ำหลากเข้
าทุ
ง เขี
ยวขจี
ไปด้
วยต้
นข้
าวที่
ก�
ำลั
งออกรวงอ่
อน ล�
ำต้
นป่
องกลาง 
แบบที่
ชาวนาเรี
ยกกั
นว่
า “ข้
าวกลั
ดหางปลาทู
ชาวนาที่
บ้
านสาคลี
อ�
ำเภอเสนา 
จั
งหวั
ดพระนครศรี
อยุ
ธยา 
ท�
ำขวั
ญต้
นข้
าวที่
ตั้
งท้
องออกรวง 
ให้
แม่
โพสพพอใจ 
ข้
าวในนาจะได้
อุ
ดมสมบู
รณ์
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...124